ศูนย์วิจัยทรัพยากรน้ำ

          หลักการและเหตุผล
          ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดให้มีเรียนการสอนทางด้านการจัดการทรัพยากรน้ำไปแล้วนั้น ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาปรากฎว่ายังขาดการค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ยังผลในการแก้ปัญหาข้องท้องถิ่นและการพัฒนาการเรียนการสอนสให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประกอบกับบุคลากรยังขาดประสบการณ์และโอกาสในการดำเนินการนี้ นอกจากนี้นั้นเครื่องมือที่มีอยู่ก็มิได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และขณะเดียวกันก็ยังขาดแคลนเครื่องมือที่จำเป็นในการใช้ทำงานวิจัยอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยทรัพยากรน้ำขึ้นเพื่อเป้นการแก้ปัญหาดังกล่าว

          วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
2. เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ในการทำวิจัยของบุคลากร
4. เพื่อเป็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. เพื่อจัดหาและจัดเตรียมเครื่องมือให้มีความพร้อมในการทำวิจัย