ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด

          หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันมีธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง อุตสาหกรรมต่างๆ นั้นมีการใช้เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต
ด้วยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ปรับเทียบเครื่องมือวัด
ที่พร้อมจะให้บริการแก่อุตสาหกรรม ในท้องถิ่นทั้งในส่วนของการบริการให้ยืมเครื่องมือวัด การบริการตรวจวัดและการบริการปรับเทียบเครื่องมือวัด จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการและปรับเทียบเครื่องมืออุตสาหกรรมเพื่อรองรับงานบริการชุมชุนที่เกิดขึ้นในแถบนี้

          วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สนองนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ อาจารย์และบุคลากรในสายงานในการปฏิบัติงานจริง เพื่อนำมาประยุกต์ เข้ากับการทำวิจัย และงานสอนเกี่ยวกับสาขาวิชาการวัดและการใช้เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม