ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ

          หลักการและเหตุผล
          งานวิจัยโลหะวิทยาและวัสดุศาสตร์ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง เพราะในปัจจุบันประเทศไทยยังพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ จากต่างประเทศทำให้ขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันในระดับนานาชาติต่ำ การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเตรียมการเพื่อพัฒนาและสร้างผลงานวิชาการ ในรูปแบบการทำวิจัย การจัดตั้งศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ เป็นการพัฒนาห้องปฏิบัติวิจัยที่มีอยู่ให้ได้มาตราฐาน มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานวิจัย โดยปัจจุบันมีอาคารและสถานที่คือ อาคารปฏิบัติเทคโนโลยีโลหการ (EN5) มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 816 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่บริเวณของโรงหล่อ 240 ตารางเมตร และเป็นห้องปฏิบัติวิเคราะห์และทดสอบ สำนักงานและห้องประชุมสัมมนา ประมาณ 576 ตารางเมตร มีครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิจัยมูลค่ารวมทั้งสิ้น 54,300,874 บาท โดยแบ่งเป็นห้องปฏิบัติเพื่อการวิจัย 6 ห้องปฏิบัติการ คือ
     1. ห้องปฏิบัติการหล่อโลหะ
     2. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทำสอบวัสดุ
     3. ห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาค
     4. ห้องปฏิบัติการอบชุบโลหะ
     5. ห้องปฏิบัติการทดสอบ และวิเคราะห์คุณสมบัติของทรายหล่อ
     6. ห้องปฏิบัติการหล่อเครื่องประดับ

          ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานวิจัยของกลุ่มนักวิจัยทางโลหะและวัสดุในเขตพื้นที่อีสาน
2. เป็นหน่วยงานเครือข่ายการทำงานวิจัย ร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยต่างๆ ในระดับประเทศ
3. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม ในการสร้างความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต (University- Industry Linkage)
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านเทคนิค และในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ด้านโลหะวิทยาและวัสดุ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs