ศูนย์จัดการและอนุรักษ์พลังงาน

          หลักการและเหตุผล
          เนื่องจาก พ.ร.บ. อนุรักษ์พลังงานปี พ.ศ 2535 ได้มีผลบังคับใช้ทำให้โรงงาน อาคารจำนวนมากเป็นอาคารควบคุม รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันที่ปรึกษาด้านพลังงานที่ต้องตรวจสอบการใช้พลังงานของอาคารเหล่านั้นยังไม่เพียงพอ ศูนย์การจัดการและอนุรักษ์พลังงานที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับในการบริการชุมชนแถบอีสานใต้ อีกที้งยังจะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านพลังงานเพื่อหาพลังงานทดแทนใหญ่ๆ แก่ชุมชนแถบอีสานใต้ให้ได้เป็นรูปธรรมชัดเจน

          วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสนองนโยบาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนที่จะสามารถจัดหาได้
3. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการนำไปใช้ประโยชน์เมื่อจบการศึกษา