มุ่งมั่น สร้างสรร บริการ
เพื่องานวิจัย
 

 
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์

          หลักการและเหตุผล
          การวิจัยพัฒนาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาของประเทศ เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในประเทศ วิกฤติเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีผลทำให้ประเทศไทยต้องปรับแผนและทิศทางของการวิจัยในทุกสาขาทุกๆ ด้าน เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางวิกฤติเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงให้ความสำคัญของการจัดระบบการดำเนินงานวิจัยที่มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นมาในอดีต
          การวางระบบงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แบ่งกลุ่มงานวิจัยเป็นกลุ่ม ที่มีความเป็นสากลและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ทางงานวิจัย ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม คือ
Energy , Design and Production Engineering , Materials Engineering ,Technologies Transfer for Substainable Development , Industrial Management, Water Engineering , Environmental Protection และ Computer and Information Technogy ซึ่งนักวิจัยสามารถเลือกเข้ากลุ่มวิจัยต่างๆ ได้ตามความถนัดและความต้องการที่จะเรียนรู้ศึกษาวิจัย คณะฯ จะส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนวิจัยไปที่กลุ่มวิจัยโดยกลุ่มวิจัยแต่ละกลุ่มจะต้องมีผู้นำกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญและสมาชิกช่วยกันพัฒนากลุ่มวิจัย ให้มีผลงานวิจัยของกลุ่มที่มากที่สุด กลุ่มใดที่มีผลงานสู่สาธารณชนและเป็นประโยชน์สูงสุดจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัย บทบาทและหน้าที่ของคณะคือ ส่งเสริม สนับสนุน ก่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการที่ดีและเอื้อต่อการทำงานวิจัย เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับบุคลากรที่กำลังศึกษาต่อในต่างประเทศ และจะจบการศึกษามาปฏิบัติโดยคาดว่า ในปี 2544 จะมีอาจารย์ประจำทั้งหมดประมาณ 53 คน มีวุติปริญญาเอกจำนวนประมาณ 24 คน และจะมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี จนถึงปี 2549 จะมีอาจารย์ทั้งสิ้นประมาณ 68 คน มีอาจารย์ที่มีวุติปริญญาเอกประมาณ 31 คน ปริญญาโท 33 คน และปริญญาตรี 4 คน ระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีความพร้อมในด้านการวิจัยที่สูง และส่วนมากจะเป็นวัยทำงานที่มีพลังงานสูง ดังนั้นภาระกิจทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือทำอย่างไรจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของอาจารย์ที่มีความต้องการทำงานวิจัยหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ระบบวิจัยที่ดีจะต้องเป็นระบบที่สร้างบรรยากาศทางวิชาการที่ดีในกลุ่มนักวิจัย และมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอตามสมควร จึงจะสามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้เกิดขึ้นและกำลังสำคัญของในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

          วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของท้องถิ่นและสากล โดยยึดแบบสหวิทยาการ
2. เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถด้านการวิจัยในระดับที่สูงขึ้น