ศูนย์ควบคุมอัตโนมัติ

          หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ได้พัฒนาเป็นการผลิตแบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมด ดังนั้น ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในระบบการผลิตแบบอัตโนมัติจึงมีจำนวนสูงขึ้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจัดตั้งศูนย์ควบคุมอัตโนมัติ เพื่อรองรับการผลิตบัญทิตให้มีความสามารถในด้านนี้ และเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลกรจากภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้าใจในการผลิตแบบอัตโนมัติ
          วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะอื่นที่สนใจในขบวนการควบคุมอัตโนมัติ
2. เพื่อเป็นการฝึกอบรมบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมให้มีทักษะในระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ