Untitled Document
 
 
 
 
   ลงทะเบียนส่งผลงาน
   รายชื่อกองบรรณาธิการ
   รายละเอียดของวารสาร
   รูปแบบของวารสาร
   แบบเสนอต้นฉบับ
   กระบวนการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
 
 
   ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2552)

   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2557)
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
 
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2558)
 
 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)


กองบรรณาธิการและสารบัญ

บทความวิจัย


      1) การประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานหวดนึ่งข้าว อัตโนมัติในจังหวัดอุบลราชธานี
          คลอเคลีย วจนะวิชากร ปานจิต ศรีสวัสดิ์ วรัญญู ทิพย์โพธิ์

      2) การเปรียบเทียบกำลังออกแบบ Cellular Beam ตามมาตรฐาน EN1993-1-1 และ ANSI/AISC 360-10
         วรเทพ แซ่ล่อง ปฐเมศ ผาณิตพจมาน


      3) ผลกระทบของปริมาณทรายและน้ำต่อความเค้น-ความเครียดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
          จารุพันธ์ ไพพูลพิมพ์ เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย


      4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อแบบจำลองสมดุลความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
          นาถ สุขศีล วชรภูมิ เบญจโอฬาร

      5) การพิจารณาทางเลือกในการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าโดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
          ศุภกร รัตนบวร ธารชุดา พันธ์นิกุล

      6) การพัฒนาระบบส่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการซ่อมบำรุงรักษาแบบทวีผล
         ณรงค์ฤทธิ์ นุ่มอง กลองเดือน โพชนา

      7) วิธีการจัดสรรค่าปรับเงินจากปัญหาความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง : เปรียบเทียบวิธีดั้งเดิมและวิธีทฤษฎีเกม
         เอกอนันต์ อินทรทรัพย์ วชรภูมิ เบญจโอฬาร

      8) การควบคุมกำลังไฟฟ้าสูงสุดของวงจรประจุแบตเตอรี่สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการควบคุมกระแสไฟฟ้ประจุ ร่วมกับการควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบคงที่
         มณฑล นาวงษ์

      9) ปัจจัยที่มีผลต่อการสั่นสะเทือนแบบดัดโค้งของแผ่นวัสดุเชิงประกอบเรียงชั้นแบบครอสพาย ขอบสี่ด้านรองรับแบบยึดแน่น
         กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข ธนัชภัค ขาวงาม พสิษฐ์ โขงสนั่น

      10) วงจรแปลงสัญญาณ RMS เป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงโหมดกระแสแบบกำลังไฟฟ้าต่ำสำหรับการประยุกต์ใช้ในด้านชีวการแพทย์
         พันตรี โคมพิทยา ขนิษฐ ์แก้วแดง

      11) การออกแบบและสร้างเครื่องตีเกลียวเส้นด้าย
         จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร มาโนช ริทินโย


บทความวิชาการ

      1) การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม SMEs ในประเทศไทย
         เศรษฐภูมิ เถาชารี ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ


      2) ความคล่องตัวและความหยุ่นตัวโซ่อุปทาน : ความแตกต่างและการรผสาน
         เศรษฐภูมิ ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ