Untitled Document
 
 
 
 
   ลงทะเบียนส่งผลงาน
   รายชื่อกองบรรณาธิการ
   รายละเอียดของวารสาร
   รูปแบบของวารสาร
   แบบเสนอต้นฉบับ
   กระบวนการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
 
 
   ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2552)

   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2557)
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
 
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2558)
 
 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2558)


กองบรรณาธิการและสารบัญ

บทความวิจัย


      1) การตรวจสอบสเปรย์เชื้อเพลิงและสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลผสมเอทานอล
          เอกชัย สุธีรศักดิ์ เพ็ชรพงษ์ สุกใส สราวุธ ฤทธิอร่าม ศรัณย์ โพสาวัง อติวิชญ์ สิริวิชัยกุล

      2) ผลของขนาดรูหัวฉีดต่อพฤติกรรมของลำพุ่งน้ำความเร็วสูง คลื่นกระแทกและคลื่นกล
         วุฒิชัย สิทธิวงษ์ วิระพันธ์ สีหานาม กุลเชษฐ์ เพียรทอง


      3) การออกแบบขนาดและรูปร่างของระบบแขนยึดจับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยวิธีเรียนรู้แบบเพิ่มพูนโดยอาศัยกลุ่มประชากรแบบหลายเป้าหมาย
          ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร สุจินต์ บุรีรัตน์


      4) การศึกษาพฤติกรรมการไหลของลมร้อนโดยการจำลองด้วย EasyFEM และเทคนิคชาร์โดว์กราฟ
          วุฒิชัย สิทธิวงษ์

      5) การสำรวจอัลกอริทึมการจัดลำดับการตัดเหล็กเส้นของวิศวกรและช่างเหล็ก
          สุวิชชา สมบุญ วชรภูมิ เบญจโอฬาร

      6) คุณลักษณะการเผาไหม้ และสมรรถะของเครื่องยนต์ CI ขนาดเล็ก เมื่อใช้ปาล์มไบโอดีเซล- เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง
         ณัฐพล ศิริสวัสดิ์ ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ กุลเชษฐ์ เพียรทอง

      7) การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการป้องกันมลพิษทางน้ำ สำหรับกระบวนการย้อมฝ้ายในครัวเรือน บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
         วรรณา สายแก้ว

      8) การจัดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามเวลาจริงโดยการรักษาระดับความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบไฟฟ้ากำลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการพลังงาน
         ธิรดา สามศรี เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล

      9) กำลังรับแรงอัดและการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
         ธนภร ทวีวุฒิ นท แสงเทียน

      10) การวิเคราะห์การจัดการจราจรของชุดทางแยกต่อเนื่องกรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่
         ชัยวัฒน์ ใหญ่บก ปรเมศวร์ เหลือเทพ

บทความวิจัย

      1) ปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสที่ตกค้างในพริกจากตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี และความเสี่ยงจากการบริโภค
         สุมนา ราษฎร์ภักดี วิเชียร ศรีหนาจ วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์


 
      2) การศึกษาการปรับกำลังแบบจำกัดดิวตี้ไซเคิลแบบอสมมาตรสำหรับงานเตาหลอมแบบเหนี่ยวน้ำความร้อน
         บุญทัน ศรีบุญเรือง


บทความวิชาการ

      1) กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
         ศิริชัย ยศวังใจ