Untitled Document
 
 
 
 
   ลงทะเบียนส่งผลงาน
   รายชื่อกองบรรณาธิการ
   รายละเอียดของวารสาร
   รูปแบบของวารสาร
   แบบเสนอต้นฉบับ
   กระบวนการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
 
 
   ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2552)

   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2557)
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
 
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2558)
 
 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)


กองบรรณาธิการและสารบัญ

บทความวิจัย


      1) การศึกษาระบบโลจิสติกส์ยางพาราและการพัฒนาคุณภาพยางแผ่นดิบ กรณีศึกษาอำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
          คลอเคลีย วจนะวิชากร ปานจิต ศรีสวัสดิ์

      2) การศึกษาหาอิทธิพลความหนาของ Amorphous Thermoplastics
         ประสงค์ ก้านแก้ว


      3) การพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงของโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
          วิศรุต สุวรรณไตรย์ นุชสรา เกรียงกรกฎ


      4) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเวลาการตอบสนองของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
          พรศิริ จงกล เพิิ่มศักดิ์ พิมพ์จ่อง

      5) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แผนที่นำทาง 3 มิติ สำหรับการเดินทางในมหาวิทยาลับมหาสารคาม
          ปุญญารัตน์ ปุญญา พงษ์พิพัฒน์ สายทอง มนัสวี แก่นอำพรพันธ์

      6) การประมาณค่าความถี่ธรรมขาติของแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นวัสดุเชิงประกอบเรียงชั้นแบบสมมาตร ขอบสี่ด้านรองรับแบบยึดแน่น
         กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข

      7) ระบบบันทึกข้อมูลการฟอกเลือดของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยแอนดรอยด์แอพลิชั่น
         บงกช สุขอนันต์ มงคล ปุตยตานนท์ ประสิทธิ์ นครราช เบญจณรงค์ ทองมี และจิรวุฒ ดำรงกิจ

      8) การวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนของเครื่องอบแห้งอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน
         ภราดร หนูทอง ไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กุล รัชตวรรณ เอมโอช อนุชา พรมสิทธิ์

      9) การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดิบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา บริษัท เยนเนอรัล สตาร์ช จำกัด
         อรุณ อุ่นไธสง

      10) วงจรแปลงผันพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไม่มีหม้อแปลงสำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส
         ชลธี โพธิ์ทอง

      11) การประยุกต์วิธีการทากุชิสำหรับกระบวนกลึงที่ดีที่สุดโดยศึกษาค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
         สุรพงศ์ บางพาน

บทความวิชาการ

      1) การฉีดยาแบบไร้เข็มด้วยลำพุ่งความเร็วสูง: อุปกรณ์และพฤติกรรมการผลิต
         วิระพันธ์ สีหานาม