Untitled Document
 
 
 
 
   ลงทะเบียนส่งผลงาน
   รายชื่อกองบรรณาธิการ
   รายละเอียดของวารสาร
   รูปแบบของวารสาร
   แบบเสนอต้นฉบับ
   กระบวนการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
 
 
   ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2552)

   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2557)
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
 
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2558)
 
 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2557)


ปกวารสาร

กองบรรณาธิการและสารบัญ

บทความวิจัย


      1) การบริหารโครงการด้วยการสร้างช่วยงานกิจกรรมในกระบวนการผลิตชุดกระพ้อลำเลียงข้าว
          สุรพงศ์ บางพาน พีรพันธ์ บางพาน วิบูลลักษณ์ บางพาน

      2) การศึกษาเชิงทดลองของระยะระหว่างจุดเชื่อมต่อของชิ้นส่วนประกอบพลาสติกเสริมเส้นใยแบบพัลทรูดหน้าตัดรูปร่างน้ำคู่
         ชานนท์ ฉัตรวิวัฒน์ สิทธิชัย แสงอาทิตย์ จักษดา ธำรงวุฒิ


      3) การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเพื่อลดปริมาณงานที่ต้องการแก้ไข
          ชมพูนุช เกษมเศรษฐ์ ชนินาถ ศรีเพ็ญ ชวิศ บุญมี


      4) การศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรกระแสจราจรบนถนนในเขตเมือง
          วรพล วัฒนจึงโรจน์ ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์

      5) สมบัติโฟโตแคตะไลติกและการฆ่าเชื้อ E.coli ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซค์โค๊ปด้วย Fe
          วีระชัย แสงฉายา อรสา แนมใส พิเชษฐ์ จันทวี

      6) อิทธิพลของสภาวะในการเตรียมแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ โดยปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อความเข้มข้นของหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิล และความหนืด
         ณัฐยา พูนสุวรรณ ปาณิศา จางศิริกุล นิภาวัลย์ นีระมนต์ กาญจนา ละม้ายศรี

บทความวิชาการ

      1) สมรรถนะและการปล่อยสารมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลจากการอุ่นน้ำมันพืช: การทบทวน
          เอกชัย สุธีรศักดิ์


      2) การวางแผนการขนส่งอย่างยั่งยืน: บทเรียนจากยุโรปสำหรับประเทศไทย
          สิทธา เจนศิริศักดิ์์