Untitled Document
 
 
 
 
   ลงทะเบียนส่งผลงาน
   รายชื่อกองบรรณาธิการ
   รายละเอียดของวารสาร
   รูปแบบของวารสาร
   แบบเสนอต้นฉบับ
   กระบวนการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
 
 
   ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2552)

   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2557)
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
 
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2558)
 
 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
 
 
 
 
 
 


สารบัญ

บทความวิจัย


      1) ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
          ปรีชา เกรียงกรกฎ นุชสรา เกรียงกรกฎ

      2) การศึกษาผลกระทบของมุมเอียงของร่องล้อยางตีนตะขาบที่มีต่อการกระจายตัว ของพลังงานความเครียดภายใต้การรับภาระแบบสถิตย์
          ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ชุติมา ศักดิ์ชินบุตร ชนะ รักษ์ศิริ
        

      3) การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนฟีนอลโดยใช้แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ดักติด
          พงศธร ทวีธนวาณิชย์ สุมนา สิริพัฒนากุล


      4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพกรณีศึกษา ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง
          กาญจนา อภิสิทธิ์ แก้วชาลุน นลิน เพียร

      5) การปรับแก้และนำเสนอข้อมูลระดับน้ำที่ถูกต้องตามเวลาจริงสำหรับระบบเฝ้าระวังอุทกภัย
          บงกช สุขอนันต์ มงคล ปุษยตานนท์ กฤษณ์ ศรีวรมาศ

      6) การออกแบบวงจรกรองสัญญาณแถบความถี่หยุดผ่านไมโครสตริปโดยใช้โครงสร้างแบบเดือยพับครึ่งและการประยุกต์ใช้งาน
          อลงกรณ์ หลงกุล นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ ณัฐวุฒิ สุวรรณทา


บทความวิชาการ

      1) การดัดแปรแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อการกำจัดสีย้อมจากน้ำเสีย: บทวิจารณ์
          จักรกฤษณ์ อัมพุช