Untitled Document
 
 
 
 
   ลงทะเบียนส่งผลงาน
   รายชื่อกองบรรณาธิการ
   รายละเอียดของวารสาร
   รูปแบบของวารสาร
   แบบเสนอต้นฉบับ
   กระบวนการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
 
 
   ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2552)

   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2557)
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
 
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2558)
 
 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
 
 
 
 
 
 


สารบัญ

บทความวิจัย


      1) แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับอบแห้งปลานิล โดยใช้เครืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไหลเวียนอากาศแบบบังคับ
          ธนกร หอมจําปา ทรงสุภา พุ่มชุมพล อําไพศักดิ์ ทีบุญมา

      2) อิทธิพลของวัสดุพรุนตัวแผ่รังสีต่อการเผาไหม้ของหัวพ่นไฟชนิดวัสดุพรุนโดยใช้เชื้อเพลิงเหลว
          บัณฑิต กฤตาคม ทวีศิลป์ เล็กประดิษฐ์
        

      3) การทำนายระดับการคงรูปของล้อยางตันด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
          ชสิทธิชัย ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ อริสรา ชัยกิตติรัตนา


      4) การคำนวณการเผาไหม้ของดินขับจรวดแบบไม่มีส่วนหุ้มฉนวนหัว-ท้ายดิน
          กาญจนา คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ ณัฐวัฒน์ วิญญา อนันต์ จันทร์เผือก เจษฎา คีรีรัฐนิคม


บทความวิชาการ

      1) เทคโนโลยีในการออกแบบวงจรกรองความถี่แถบหยุดผ่านไมโครสตริป
          นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์


      2) การวิเคราะห์ข้อมูลของเทคนิควัดการกระเจิงแสงแบบพลวัต : การประยุกต์สำหรับการแจกแจงแบบทวิฐาน
          สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ