Untitled Document
 
 
 
 
   ลงทะเบียนส่งผลงาน
   รายชื่อกองบรรณาธิการ
   รายละเอียดของวารสาร
   รูปแบบของวารสาร
   แบบเสนอต้นฉบับ
   กระบวนการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
 
 
   ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2552)

   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2557)
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
 
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2558)
 
 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
 
 
 
 
 
 


สารบัญ

บทความวิจัย


      1) การย่อยสลายบรรจุภัณฑ์ชนิดพอลิแลคติกแอซิดและเยื่อชานอ้อย
          สาธินี ศิริวัฒน์ ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ ธนาวดี ลี้จากภัยร

      2) จลนพลศาสตร์การอบแห้งและสัมประสิทธิ์การแพร่การอบแห้งปลานิล
          ประทีป ตุ้มทอง อำไพศักดิ์ ทีบุญมา

      3) อิทธิพลของเวลาในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมของ เหล็ก AISI 1015 ที่เชื่อมด้วยการเชื่อมเสียดทาน
          ช่วงชัย ชุปวา ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์


      4) การหล่อลื่นในเฟืองฟันตรงด้วยสารหล่อลื่นนอนนิวโตเนียน
         
ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว

      5) พฤติกรรมความล้าภายใต้แรงดึงของชิ้นส่วนเหล็กที่เสริมกำลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์
          สิทธา เจนศิริศักดิ์ เอกชัย สุมาลี สุเมธ องค์กิตติกุล


บทความวิชาการ

      1) อภิวัสดุ
          นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์


      2) วิวัฒนาการของวงจรสายพานกระแสรุ่นที่สองแบบใช้วงจรขยายผลต่างสัญญาณ เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
          วัลลภ สุระกำพลธร ขนิษฐา แก้วแดง