Untitled Document
 
 
 
 
   ลงทะเบียนส่งผลงาน
   รายชื่อกองบรรณาธิการ
   รายละเอียดของวารสาร
   รูปแบบของวารสาร
   แบบเสนอต้นฉบับ
   กระบวนการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
 
 
   ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2552)

   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2557)
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
 
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2558)
 
 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
 
 
 
 
 
 

สารบัญ

บทความวิจัย


      1) Methanolysis of Styrene Oxide over Iron Pillared Clay
          วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์ รุ่งนภา ชนะทัพ

      2) การศึกษากาวผสมยางอิปอกซิไดซ์กับกาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ในการติดไม้
          วันชาติ ปรีชาติวงศ์ วัชระ ผลเจริญ อาทิตยา ห่วงงาม วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ

      3) การวางแผนการขนส่งอ้อยโดยการกำหนดลำดับการทำงานของรถตัดอ้อย
          บุริม นิลแป้น พงษ์ชัย จิตตะมัย

      4) การศึกษาผลกระทบของคาปาซิแตนซ์แฝงที่มีต่อเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ ในตำแหน่งต่างๆ โดยใช้โปรแกรม PSpice
          ชัยพร อัดโดดดร

      5) เทคนิคการออกแบบวงจรซีมอสทรานส์คอนดัคเตอร์ที่ปรับค่าขยายทรานส์คอนดักแตนส์ได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
         ขนิษฐา แก้วแดง

      6) ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา การหาขนาดการผลิตที่เหมาะสม
          ระพีพันธ์ ปิตาคะโส