บัญชีมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภท
กลุ่มอาชีพ
รหัส
ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน
ระดับ
          ตำแหน่งประเภทวิชาการ  
วิชาการ  - ๑-ม.ค. สอนและวิจัย ศาสตราจารย์  -
วิชาการ  - ๑-ก.พ. สอนและวิจัย รองศาสตราจารย์  -
วิชาการ  - ๑-มี.ค. สอนและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  -
วิชาการ  - ๑-เม.ย. สอนและวิจัย อาจารย์  -
          ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร    
ผู้บริหาร ๒/๑/๒๕๔๔ ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง
วิชาชีพเฉพาะ ๓/๑/๒๕๔๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๑/๒๕๔๕ วิชาการเวชสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๑/๒๕๔๖ วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๑/๒๕๔๗ นิติการ นิติกร   เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๑๐ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๑/๒๕๔๘ บริหารงานบุคคล บุคลากร   เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๑๑ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๑/๒๕๔๙ บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๑๒ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๑/๒๕๕๐ วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ   เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๑๓ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๑/๒๕๕๑ วิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๑๔ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๑/๒๕๕๒ วิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๑๕ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๑/๒๕๕๓ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ        
๑๖ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๒/๒๕๔๔ วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี   เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๑๗ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๒/๒๕๔๕ ตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน   เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๑๘ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๓/๒๕๔๔ วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๑๙ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๓/๒๕๔๕ การประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์   เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๒๐ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๔/๒๕๔๔ วิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๒๑ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๔/๒๕๔๕ วิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๒๒ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๔/๒๕๔๖ วิชาการประมง นักวิชาการประมง เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๒๓ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๕/๒๕๔๔ วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๒๔ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๖/๒๕๔๔ กายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๒๕ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๖/๒๕๔๕ การทันตแพทย์ ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๒๖ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๖/๒๕๔๖ การพยาบาล พยาบาล เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๒๗ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๖/๒๕๔๗ การแพทย์ แพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๒๘ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๖/๒๕๔๘ การสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๒๙ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๖/๒๕๔๙ เทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๓๐ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๖/๒๕๕๐ เภสัชกรรม เภสัชกร เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๓๑ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๖/๒๕๕๑ รังสีการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๓๒ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๖/๒๕๕๒ กิจกรรมบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๓๓ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๖/๒๕๕๓ เวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๓๔ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๖/๒๕๕๔ วิชาการโภชนาการ นักวิชาการโภชนาการ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๓๕ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๖/๒๕๕๕ จิตวิทยา นักจิตวิทยา เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๓๖ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๖/๒๕๕๖ วิชาการอาชีวบำบัด นักวิชาการอาชีวบำบัด เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๓๗ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๖/๒๕๕๗ วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๓๘ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๖/๒๕๕๘ สุขศึกษา นักสุขศึกษา   เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๓๙ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๗/๒๕๔๔ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรเครื่องกล เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๔๐ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๗/๒๕๔๕ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๔๑ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๗/๒๕๔๖ วิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๔๒ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๗/๒๕๔๗ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรโลหการ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๔๓ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๗/๒๕๔๘ วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรการเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๔๔ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๗/๒๕๔๙ วิศวกรรมเคมี วิศวกรเคมี เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๔๕ วิชาชีพเฉพาะ ๓/๗/๒๕๕๐ สถาปัตยกรรม สถาปนิก เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๔๖ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๗/๒๕๕๑ วิศวกรรม วิศวกร เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๔๗ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๗/๒๕๕๒ วิชาการช่างศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์   เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๔๘ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๗/๒๕๕๓ วิชาการช่างทันตกรรม นักวิชาการช่างทันตกรรม   ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๔๙ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๘/๒๕๔๔ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา   เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๕๐ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๘/๒๕๔๕ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๕๑ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๘/๒๕๔๖ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๕๒ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๘/๒๕๔๗ วิจัย นักวิจัย เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๕๓ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓-๘-๐๔(๑) วิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย       ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๕๔ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๘/๒๕๔๘ เอกสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๕๕ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๘/๒๕๔๙ สังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
๕๖ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓/๘/๒๕๕๐ ช่วยสอน ครู ปฏิบัติการ
๕๗ ทั่วไป ๔/๑/๒๕๔๔ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๕๘ ทั่วไป ๔/๑/๒๕๔๕ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ชำนาญงาน
๕๙ ทั่วไป ๔/๒/๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน   
๖๐ ทั่วไป ๔/๒/๒๕๔๕ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน   
๖๑ ทั่วไป ๔/๓/๒๕๔๔ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๖๒ ทั่วไป ๔/๔/๒๕๔๔ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๖๓ ทั่วไป ๔/๔/๒๕๔๕ ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๖๔ ทั่วไป ๔/๔/๒๕๔๖ ผู้ปฏิบัติงานประมง ผู้ปฏิบัติงานประมง ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๖๕ ทั่วไป ๔/๕/๒๕๔๔ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๖๖ ทั่วไป ๔/๖/๒๕๔๔ ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๖๗ ทั่วไป ๔/๖/๒๕๔๕ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๖๘ ทั่วไป ๔/๖/๒๕๔๖ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๖๙ ทั่วไป ๔/๖/๒๕๔๗ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล   ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๗๐ ทั่วไป ๔/๖/๒๕๔๘ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๗๑ ทั่วไป ๔/๖/๒๕๔๙ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๗๒ ทั่วไป ๔/๖/๒๕๕๐ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๗๓ ทั่วไป ๔/๗/๒๕๔๔ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๗๔ ทั่วไป ๔/๗/๒๕๔๕ ช่างภาพ ช่างภาพ ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๗๕ ทั่วไป ๔/๗/๒๕๔๖ ช่างพิมพ์ ช่างพิมพ์ ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๗๖ ทั่วไป ๔/๗/๒๕๔๗ ช่างศิลป์ ช่างศิลป์ ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๗๗ ทั่วไป ๔/๗/๒๕๔๘ ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๗๘ ทั่วไป ๔/๗/๒๕๔๙ ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๗๙ ทั่วไป ๔/๗/๒๕๕๐ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๘๐ ทั่วไป ๔/๗/๒๕๕๑ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๘๑ ทั่วไป ๔/๗/๒๕๕๒ ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๘๒ ทั่วไป ๔/๗/๒๕๕๓ ช่างกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๘๓ ทั่วไป ๔/๗/๒๕๕๔ ช่างทันตกรรม ช่างทันตกรรม ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
๘๔ ทั่วไป ๔/๗/๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน   
๘๕ ทั่วไป ๔/๘/๒๕๔๔ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงานพิเศษ  ชำนาญงาน  ปฏิบัติงาน
                 
          กลับหน้าหลัก