กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์
บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 บริหารทั่วไปและ บริหารงานบุคคล


1.พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา2547  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2.พรบ.ชื่อบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530
3.พรบ.ชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
4.พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
5.พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534
6.พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
7.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
8.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545
9.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
10. พรฎ.เดินทางไปราชการ2548

12. พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
13. พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537
14. พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533


 11.กฎกระทรวง_บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 12.กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
 13.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 14.ประกาศคณะกรรมการพนักงานราชการ
 15.ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการขอและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป พ.ศ
.2535

 16.หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขยายเวลาราชการของ ขรก.พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา2548
 17.หลักเกณฑ์การขยายเวลาราชการของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา(ปรับปรุงใหม่)
 18.ประกาศ กพอ.เรื่องหลักเกณฑ์การขอตำแหน่ง ผศ. รศ.ศ. ปี 2549

 19.มติเกี่ยวกับวันหยุดชดเชย
 20.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
 21.กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
 22.การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งทางวิชาการ
 23.การขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 24.การขอพระราชทานเพลิงศพ
 25.การบริหารอัตรากำลังมในระบบพนักงาน
 26.ตอบข้อหารือเรื่องนับเวลาขอชำนาญการ
 27.มอบอำนาจให้ส่วนราชการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
 28.มาตรการบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
 29.หนังสือ สน.นายกเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว 3337_ว 914
 30.สิทธิประโยชน์ลูกจ้างชั่วคราว
 31.หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของลูกจ้างประจำ
 32.เกณฑ์ ก.พ.ในการแต่งตั้งนักบริหารระดับ9 ว(ล)4484_ว 565
 33.ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทะเบียนประวัติของข้าราชการพลเรือน และการปฏิบัติการอื่น พ.ศ.2535
 34.ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2536

 35.ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2535
 36.กฎ ก.พ.วาดวยการสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจํากระทรวง ประจําทบวง ประจํากรม 15_2540

           

 เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง และสวัสดิการต่างๆ
    พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
 1.พรฎ.เงินประจำตำแหน่ง1
 2.พรฎ.เงินประจำตำแหน่ง2
 3.พรฎ.เงินประจำตำแหน่ง3
 4.พรฏ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ.2521
 5.พรฏ.เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ พ.ศ.2542
 6.พรฏ.เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2523
 7.พรฏ.ปรับเงินเดือนปี2548
 8.พรฏ.หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2539
 9.พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 
 10.พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2539
 11.พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537
 12.พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
 13.พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538


 14.กฏ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือน2547
 15.กฏ ก.พ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน2547 ฉ.2
 16.กฎ ก.พว่าด้วยให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือน 2548 ฉ.4
 17.กฏ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน2539
 18.กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน2544
 19.กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน(ฉ.10)2538
 20.กฏ ก.พ. ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือนในอัตราทดแทน
 21.กฏ ก.พ.ว่าด้วยการรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เชี่ยวชาญ บริหาร
 22.ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2536และว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่3)พ.ศ. 2539
 23.การปรับค่าจ้างชาวต่างประเทศ
 24.การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลจ.ปจ.
 25.หนังสือเวียนกพ.ว25ลว.8กย.47ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราว
 26.หนังสือเวียน กพ.ว17ลว.30มิย.47การปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราว
 27.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2547
 28.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำพ.ศ.2544
 29.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการพ.ศ. 2537
 30.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519
 31.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2516
 32.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
 33.ว.(ล)3974มาตรการปรับค่าตอบแทนภาคราชการ
 34.หนังสือเวียน กค.เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544.pdf
 35.หนังสือเวียนกพ.ว12ลว.31พค.47เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ได้รับปริญญาฯ
 36.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
 37.ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ.2535
 38.ระเบียบ ช.พ.ค.
 39.หนังสือเวียน ก.คลัง ว.62 ลว.21พค.47การกำหนดค่าจ้างต่ำสูงของลจ.ประจำ
 40.หนังสือเวียน ก.คลังว.106ลว.15กย.47 การกำหนดค่าจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
 41.หนังสือเวียน ก.คลัง ว.54 ลว.6พคง47การปรับโครงสร้างค่าจ้างลจ.ประจำ
 42.หนังสือเวียน ก.คลัง ว.102 ลว.13กย.47การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ ขรก.

 43.กสจ.

44. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ ในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 (ยกเลิก)
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ 2551

45. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
46. หลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ 2521


  การลา
 1.ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2535
 2.พรฏ.การพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.2521
 3.ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ.2540
 4.ระเบียบ กม.ว่าด้วยการลาศึกษาในประเทศ 2542
 5.ระเบียบกระทรวงศึกษา การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
 6.ระเบียบการลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 7.ระเบียบการลาศึกษา ณ ต่างประเทศ
 8.ระเบียบลาศึกษาต่อต่างประเทศ2512
 9.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
 10.คุณสมบัติของข้าราชการที่จะไป ศึกษา ณ ต่างประเทศ

 

 


วินัยการลงโทษ 
 1.ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าาชการ2537
 2.พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 3.กฎ ก.พ.20_2540ว่าด้วยการให้ออกจากราชการด้วยเหตุขาดประสิทธิภาพ
 4.กฎ ก.พ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา18_2540
 5.กฎ ก.พ.วาดวยอํ านาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน8_2536
 6.กฎ ก.พวาดวยกรณีหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ12_2539
 7.กฎก.พ.18 ว่าด้วยการสอบสวน
 8.กฏ ก.พ. ฉบับที่ 8 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
 9.กฏ ก.พ. ว่าด้วย การร้องทุกข์2543
 10.กฏ ก.พ. ว่าด้วย การลงโทษ ตัดเงินเดือน ลดขั้น
 11.กฏ ก.พ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง39
 12.กฏ ก.พ. ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ ประพฤติตนไม่เหมาะสม39
 13.กฏ ก.พ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 40
 14.กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน.pdf / .doc
 15.กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ41
 16.มติ ครม.15.11.2548เรื่องผิดวินัย กรณีปลอมลายมือชื่อ
 17.ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539
 ระเบียบ ก.พ.วิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2539

 18.การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
 19.การลงโทษข้าราชการ
 20.การลงโทษข้าราชการกรณีถูกศาลพิพากษาจำคุก
 21.การลงโทษข้าราชการที่ถูกคำพิพากษา.....
 22.ระเบียบ ก.พ.วิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ
 23.หนังสือเวียนเรื่องการลงโทษข้าราชการกรณ๊ี่ถูกคำพิพากษาจำคุกในเรื่องที่เคยถูกดำเนินการทางวินัยมาก่อน
 24.กฏ ก.พ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง(ฉบับที่ 13)
 25.ร่างข้อบังคับการออกจากราชการ
 
26.ร่างข้อบังคับจรรยาบรรณ ขรก
27. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
28. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
29. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
30. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 1.พรบ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2534
 2.ระเบียบฯการประดับเครื่องราช
 3.หลักเกณฑขอเครื่องราช1
 4.หลักเกณฑขอเครื่องราช2

 


 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับของ ม.อุบลราชธานี
 1.พรบ.มอบ.พ.ศ.2533
 2.พรบ.มอบ.ฉบับที่2 พ.ศ.2541 
   พรก.จัดตั้งส่วนราชการใน มอบ.
   ประกาศทบวง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน มอบ. 2534  2537  2539  2540  2543  2545
 3.ประกาศ อกม.อ.อบ.เรื่องมาตรการที่ 3
 4.ประกาศ ม.อบ.เรื่องค่าสวัสดิการ
 5.ระเบียบ ม.อบ.ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
 6. ระเบียบการปรับสภาพลูกจ้างเป็นพนักงาน(ยกเลิกแล้ว)     ประกาศฯ ว่าด้วยการสอบเพื่อปรับสภาพเป็นพนักงาน 2552 (ใหม่)
 7.ข้อบังคับ ม.อุบลว่าด้วยพนักงาน พ.ศ.2542
 8.ข้อบังคับสภาม.อบ.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ.2548
 9.ประกาศ ม.อบ.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการปรับสภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็พนักงาน(ฉ.2) 2549
10.ข้อบังคับม.อบ.ว่าด้วยวินัยและการปกครอง พ.ศ.2537(นักศึกษา)
11.ข้อบังคับสภาม.อบ.ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง พ.ศ.2548 มติเกี่ยวกับการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

12.ข้อบังคับสภาม.อบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้คำรงตำแหน่ง ผศ.รศ. ศ. พ.ศ.2549
13.ประกาศฯว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.2549 ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.2549
14.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลการสอนและผลงานทางวิชาการเบื้องต้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.
15. แบบประเมินผลการสอนสำหรับการขอตำแห่งทางวิชาการ
16. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(แบบ ก.พ.อ.03 )
17. หนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการการปรับสภาพลูกจ้างเป็นพนักงาน
18. ข้อบังคับมหาวิทยาฃัยอุบลราชธานีว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552
19. ข้อบังคับมหาวิทยาฃัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 11 ฉบับ(ของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) พ.ศ.2552
20. ประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงินสัวสดิการเพื่อการศึกษา 2551

ร่าง ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน 2554
 

เรื่องอื่นๆ

 1.ประกาศกระทรวงศึกษาว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 48
 2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ.2548
 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้านบุคคล
1.รายการข้อมูลประกอบการนำเสนอเพื่อขอปรับสภาพลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
2.ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์เรื่องแนวทางการเสนอขอปรับสภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้
3.รายการข้อมูลประกอบการนำเสนอเพื่อขอเปลี่ยนตำแหน่ง ขรก.
ด้านการเงิน
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 2 (2553)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2550)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2540 ยกเลิก)

กฎหมายอื่นๆ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550
ประมวลกฎหมายแพ่ง
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มอแลกอฮอล์2551

ปรับปรุงเมื่อ 17/12/2008

กลับหน้าหลัก