แบบฟอร์มที่ใช้ในงานด้านบุคคล

แบบฟอร์มทั่วไปของสำนักงานเลขานุการ

ใบสมัครงาน
ใบขอใช้บริการหน่วยซ่อมบำรุง/ใบแจ้งซ่อม
ใบขอใช้บริการหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา
แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อความMEMO ขนาด A4
แบบขอใช้ห้องเรียน /ห้องประชุม/สัมมนา
แบบขอแก้ไขข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงาน
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการ
ใบสมัครประกวด 5 ส.(Ms.Word)
แบบรายการแฟ้มติดหน้าตู้เอกสาร(Ms.word)
แบบสันแฟ้มดำ(Excel)
แบบประวัติและผลงานเพื่อขอปรับสภาพเป็นพนักงานเงินรายได้คณะวิศวะ(Ms.word)(pdf)
แบบเสนอโครงการ(word)
แบบฟอร์มเสนอปัญหา(word)
แบบฟอร์มแจ้งประกาศข่าวทางป้ายไฟวิ่ง(word)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(word) สำนักงานเลขานุการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบฟอร์มมอบหมายภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน (word)
 เกณฑ์คะแนนในการประเมินสายสนับสนุนPDF. /MS.Excel
แบบประเมินและเกณฑ์คะแนนสำหรับอาจารย์ PDF.    มาตรฐานภาระงานสำหรับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบประเมินผลการสอนสำหรับการขอตำแห่งทางวิชาการ
แบบประเมินสำหรับสายสนับสนุน เลือกพิมพ์ PSSR ไฟล์ PDF. หรือแบบ  (PSSR) ไฟล์ MS.Word  
แบบฟอร์มสรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห
MS.Word
แบบฟอร์มทางราชการ

ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร   แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
ใบลาอุปสมบท
ใบลาพักผ่อน
ใบลาศึกษาต่อในประเทศ
ใบขอนุมัติไปสมัครเข้าศึกษาต่อในประเทศ
ใบรายงานตัวกลับมาปฏิบัติราชการ
ใบขอปรับวุฒิฺการศึกษา
ใบขอขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ
แบบฟอร์มรายงานขอทําความตกลงกับ ก.ข.ต. ให้ข้าราชการไปศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
แบบรายงานขอทําความตกลงกับ ก.พ. ให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
แบบใบลาติดตามคู่สมรส
รายงานการไปศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ณ ต่างประเทศ
หนังสือยินยอมการโอนย้าย
หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับร้ข้อมูลผู้อ่านผลงานทางวิชาการ
แบบ ก.ม. 03(ยกเลิก) ใช้แบบ ก.พ.อ.03 แทน
แบบแสดงสัดส่วนในการเขียนผลงานทางวิชาการ


แบบฟอร์มสวัสดิการ

ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล


กลับหน้าหลัก