Header image  
 
FACULTY OF ENGINEERING,
UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
 
line decor
  
line decor
   
     
   

เว็บไซด์นี้ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เมื่อ ๅ0-July-2012

ไปที่

HOMEPAGE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ
.

GO GO GO to HOMEPAGE ม.อบ.


Since 1988

25 ปี วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.

Office BLOG

 

 


 


M E S S A G E    from  Mr.TEE

...ให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่
และถือว่าความสำเร็จในการทำหน้าที่เป็นบำเหน็จรางวัลที่สมบูรณ์แล้ว.....

แด่ ผู้ปิดทองหลังพระทุกท่าน     คำสอนนี้ มาจากในหลวงของพวกเรา ครับ

 

ธรรมาภิบาล Good governanceฉบับพุทธศาสนา
ธรรมะสำหรับนักปกครอง ๕ ประการ (จักรวรรดิวัตร )คือ
๑. ธรรมาธิปไตย คือ ถือธรรมเป็นใหญ่ เคารพในธรรม ตั้งตนอยู่ในธรรม ถ้าผู้นำอยู่ในศีลในธรรม ประชาชนย่อมอยู่ดีมีสุข
๒. ธรรมิการักขา คือ ให้ความคุ้มครองโดยธรรม แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าตลอดจนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมช าติให้มั่งคั่งสมบูรณ์
๓. มา อธรรมการ คือ กำจัดการอันอาธรรม์ ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง นำประชาชนยึดธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
๔. ธนานุประทาน คือ แบ่งปันทรัพย์เฉลี่ยแก่ผู้ยากไร้ ได้แก่ การจัดการสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลน เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้สบายตามสมควร
๕. ปริปุจฉา คือ หมั่นสอบถามและศึกษาหลักธรรม จากพระสงฆ์หรือนัก ปราชญ์ที่ทรงความรู้ จะได้ประพฤติตนให้ถูกต้องตามหลักธรรม เพื่อนำประชาชนให้ไปสู่ความสุขโดยทั่วหน้ากัน
ธรรมาภิบาล Good governanceฉบับ ก.พ.ร.
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า

 

ไทย

(พ.ศ.2461-2535)

ฝรั่ง
SOW A THOUGHT,REAP AN ACTION;
SOW AN ACTION, REAP A HABIT;
SOW A HABIT, REAP A CHARACTER;
SOW A CHARACTER,REAP A DESTINY

Samuel Smiles
(พ.ศ.2355-2447) a Scottish author and reformer.

เอกสารแนะนำบุคลากรใหม่
สายอาจารย์
สายสนับสนุน
ตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550(คุณสมบัตและิ ผลงานสำหรับหารขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.รศ.ศ.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.(คำจำกัดความ นิยาม รูปแบบการเผยแพร่ ของ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน บทความทางวิชาการ ตำรา หนังสือ งานวิจัย ฯลฯ)
ข้อบังคับฯ ใหม่ ว่าด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2550
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการสอนเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ    ประกาศฉบับที่ 2
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นตำแหน่งทางวิชาการ

การเตรียมตัวขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศ.ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์ดูจาก link
สอบถามรายละเอียดที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ โทร.3311
เอกสารจากการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 5 พ.ย.51
    1.มุมมองวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ( ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร)
    2.ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.( ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร)
    3.บทบาท หน้าที่ของผู้ประเมินและแนวทางปฏิบัติในฐานะผู้ประเมิน ( ปราณี กุลละวณิชย์)


แผนภูมิขั้นตอนการยื่นตำแหน่งทางวิชาการ   เอกสารที่ต้องตรวจสอบก่อนเสนอ
ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
    ขั้นตอนที่ 1. ยื่นเอกสารขอรับการประเมินผลการสอน ( บันทึกข้อความ + แผนการสอน + มคอ.3+ผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน+เอกสารประกอบการสอน + แบบประเมินผลการสอนเบื้องต้นโดยหัวหน้าภาควิชา
    
    ขั้นตอนที่ 2. เมื่อผ่านการประเมินการสอนแล้ว ยื่น
แบบ ก.พ.อ.03(PDF) MS.word Download ไปใช้ได้เลย
เอกสารผลงานทางวิชาการที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
และรับรองผลงานทางวิชาการ
 
เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง
เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) หรือ เอกสารคำสอน (รศ.)หรือ ตำรา (ศ.)
    อย่างละ 5  ชุด
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ

   
เ รื่ อ ง เ กี่ ย ว กั บ บุ ค ค ล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามประกาศ ใหม๋ ก.พ.อ.2553

รายละเอียดคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สำหรับผู้ที่เป็น จ.บุคคล ผู้ที่กำลัง
เตรียมหางาน หรือแม้กระทั่งข้าราชการที่อยากศึกษา ภาระหน้าที่ ขอบข่ายความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่ท่าน
ปฏิบัติอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งหรือเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
มาตรฐานภาระงานสำหรับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายผู้สอน
กระบวนการส่งเสริมจรรยาบรรณอาจารย์วิศว
กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ วิศวะ ม.อุบลฯ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง ขรก.พลเรือนในส.อุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น(ต้องรอข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้ง)
เกี่ยวกับพนักงานราชการ
ระบบแท่งใหม่ที่คาดว่าจะใช้ 1 ต.ค..2552

จรรยาบรรณ- วินัย
คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ ม.อุบลฯ
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินั่ยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการสั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการอุทธรณ์โทษขั้นภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษ
 
 
สวัสดิการ
 บัญชีเเทียบงินเดือนระดับ 1-11
 บัญชีเงินเดือนใหม่ 1 ตุลาคม 2550
 การบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างประจำ 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราว
    การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
    สิทธิในการลาของลูกจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยช์ของข้าราชการ
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล   บำเหน็จบำนาญ  คำนวณบำเหน็จบำนาญ
 
link  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ-(กบข.)  
 
link  ค้นข้อมูลสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
 
link  กองทุนประกันสังคม  
 
ค้นหาเอกสารทางอินเทอร์เน็ต
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

Linkไปดูข้อมูลระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอพระราชทาน
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชและภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์์
ในตระกูลต่าง

ทุนศึกษาต่อใน ประเทศและต่างประเทศ
ข้อมูล หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เงื่อนไข แบบฟอร์มการสมัคร แบบสัญญารับทุน
  ทุนพัฒนาอาจารย ดูประกาศรับสมัครทุนต่างๆ
 ทุนกระทรวงวิทย์(สวทช)
นานาสาระและการจัดการความรู้
(KM:Knowledge Management) KM Blogs
รวมบทความ ข้อคิด เกร็ดความรู้ การจัดการเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว เรื่องชีวิต ธรรมะ ที่อาจเป็นประโยชน์แก่ท่านตามสมควร ใครที่มีสิ่งดีๆ อยากแบ่งปันต่อๆกันไป ก็ขอเชิญชวน ครับ .....เชิญอ่านครับ
เอกสารบ่งชี้แหล่งความรู้ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
Link to blog KM ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล KM ใน www.sdhabhon.com
 
เรื่องที่นำเสนอก่อนหน้านี้
Recession is coming... Reminder to all my friendsRecession is coming .... make your own judgment, don't panic !! Do what is wise รายละเอียด
กรมบัญชีกลางไฟเขียวเพดานเบิกค่าเทอมลูก รายละเอียด

การปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รายละเอียด

ยกเลิกระบบ ซเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2550 ครม.ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายยกเลิกระบบขั้นของข้าราชการ (ระบบ ซี)และ โดย กฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จะมีการกำหนดเส้นทางเติบโตของข้าราชการทุกระดับไว้ชัดเจน
(career path) รายละเอียด
อธิษฐานใจ ต้อนรับชีวิตใหม่ รวบรวบจากการเทศนา ของพระธรรมโกศาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
ใกล้เข้าพรรษาแล้วหลายคนอาจกำลังจะตั้งใจทำอะไรสักอย่างในช่วง 3 เดือนนรายละเอียด
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนตาม ร่าง พรบ.ข้าราชการพลเรือนใหม่
ตามที่เคยมีการนำเสนอข่าว เกี่ยวกับการยกเลิกระบบ ซี ของข้าราชการพลเรือนนั้น หลายท่านคงอยากรู้ว่าถ้ายกเลิกแล้ว หน้าตามของตำแหน่งจะเป็นอย่างไร ลองดูครับ....... รายละเอียด
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณดี
เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 7 ก.พ.51 นี้ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงกำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ในวันที่ 14 มกราคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. นี้ ณ สำนักงานเลขานุการขอเชิญข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวะ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง รายละเอียด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2551 แก่ปวงชนชาวไทย รายละเอียด
ตรุษจีน รายละเอียด
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐ
และกลุ่มที่รัฐให้การสนับสนุน ได้เข้าไปล้อมจับกุมและสังหารนักศึกษา
และประชาชนภายใน บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งกำลังชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่ให้จอมพลถนอม กิตติขจรออกนอกประเทศ รายละเอียด
วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ถือเป็นวันสำคัญของขบวนอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลก ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี รายละเอียด
กิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศาล แก่ รศ.อุทิศ หิมะคุณ คณบดีคนแรกของ คณะวิศวะ ม.อุบล ภาพกิจกรรม วันที่ 1 ก.ย.49 ณ วัดป่าบ้านศรีไค


 
 R E P O R T S
 
     
  สรุปการสัมมนาอาจารย์และผู้บริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
2552 (27-28 เมษายน 2552) ดูรายละเอียด
 
  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปี 2550-2560
ปรับปรุง 2552 ดูรายละเอียด
 
 
รายงานการสำรวจความต้องการฝึกอบรม
ของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่วงปี 2550-2560
ดูรายละเอียด
 
  ายงานสรุปการสัมมนาอาจารย์
และผู้บริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ปีการศึกษา 2551 เมื่อ วันที่ 21-22 เม.ย.51 ดูรายละเอียด
 
ายงานสรุปการสัมมนาอาจารย์
และผู้บริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ปีการศึกษา 2550 เมื่อ วันที่ 8-9 พ.ค.50
part: ปก part: 1 part: 2
part: 3 part: 4 part: 5 part: 6 part: 7
 
     
 
A N N U A L  REPORTS
 
     
  ายงานประจำปีการศึกษา 2552
THE
ENGINEERING 2009 ANNUAL REPORT
 
 
 
  ายงานประจำปีการศึกษา 2551
THE
ENGINEERING 2008 ANNUAL REPORT
(Upload 4-january 2010)
 
 


 
  ายงานประจำปีการศึกษา 2550
THE
ENGINEERING 2007 ANNUAL REPORT
 
 
 
  ายงาน ประจำปีการศึกษา2549
THE
ENGINEERING 2006 ANNUAL REPORT open now
 
 

ายงานประจำปีการศึกษา2548

THE
ENGINEERING 2005 ANNUAL REPORT

สรุปข้อมูลทั่วไปผลการใช้จ่ายงบประมาณการ บุคลากร การจัดการศึกษา กิจการนักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การบริการสารสนเทศ
การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2548 ดูรายละเอียด
 
     
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุกา
 
 
 
 

ปีการศึกษา  2548ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา  2549
ปีการศึกษา 2550 (ภาคการศึกษาต้น) สิงหาคม 50
ปีการศึกษา 2550 (ภาคการศึกษาปลาย) มีนาคม 51
ปีการศึกษา 2551 (ภาคการศึกษาต้น) สิงหาคม 51

 
  ปีการศึกษา 2551 (ภาคการศึกษาปลาย) มีนาคม 52  
  เอกสาร
แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 

ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรปริญาตรี 5
สาขา ที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อมูลอาคารสถานที่
ห้องปฏิบัติการ อาจารย์ บุคลากร และปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน .เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเลือกสมัครเรียนใน
คณะวิศวะฯ ม.อุบลฯ
power point แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550

 
  ใบกำหนดหน้าที่งาน  
  Job Description ปี 2551  
 

Job Description ปี 2552-53

 

 
   
 

พฤษภาคม 2554
เมษายน 2554

มีนาคม์ 2553
กุมภาพันธ์ 2553
มกราคม 2553
ธันวาคม 2552
พฤศจิกายน 2552
พฤศจิกายน 2552 ฉ.2

ตุลาคม 2552
กันยายน 2552
สิงหาคม 2552

r
 

ฉบับย้อนหลัง
มีนาคม 2550
เมษายน 2550
พฤษภาคม 2550(ฉบับที่ 1)
พฤษภาคม 2550(ฉบับที่ 2)
มิถุนายน 2550
กรกฎาคม 2550
สิงหาคม 2550
กันยายน 2550
ตุลาคม 2550
มกราคม 2551

 
 
   
Division  of  Personnel, Office of the Dean. Tel: 0-4535-3322 Fax: 0-4535-3333
By  Mr. T_rapong  W.     E-mail :
teerapong.wongboon@gmail.com
     
ยินดี รับคำแนะนำ ติชม แจ้งปัญหา เสนอแนะการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการ หรือร้องเรียนหากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ
 
   
คุณภาพคน คุณภาพงาน คุณภาพชีวิต