บทคัดย่อ การศึกษาการเร่งโครงการก่อสร้างอาคาร EN6
 

ชื่อเรื่อง "การศึกษาการเร่งโครงการก่อสร้างอาคาร EN6"

โดย
นายคำพาน วาระหา 41130225
นายปิติศักดิ์ จันทร์ดวง 41131628

บทคัดย่อ

โครงการศึกษาการเร่งโครงการการก่อสร้างอาคาร EN6 เป็นการใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม ทฤษฎี PERT และ CPM ได้ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาโครงการนี้ โดยกล่าวถึง การคำนวณค่าใช้จ่ายต่องานย่อย วันและเวลาทำงาน การวางแผนดำเนินการ ความสัมพันธ์ในแต่ละงานย่อย ตลอดจนการเร่งโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการศึกษาการเร่งโครงการการก่อสร้างอาคาร EN6 ได้อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Quantity System Program เข้ามาช่วยในการคำนวณ เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ
จากการศึกษาการเร่งโครงการพบว่า ในการดำเนินการงานก่อสร้างปกติ 180 วัน (เริ่มจาก วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2544 ถึง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2545 )ใช้ค่าใช้จ่ายทั้งค่าแรงงานและวัสดุ เป็นค่าใช้จ่ายทางตรง เป็นจำนวนเงิน 7,473,264 บาท ค่าใช้จ่ายค่าดำเนินงานคิดเป็น 10 % ของค่าแรงและวัสดุเป็นจำนวนเงิน 747,326 บาท คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 575,441 บาทรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง เป็นเงิน 8,796,031 บาท
การวิเคราะห์การเร่งโครงการโดยโปรแกรม QS 1.3 การเร่งโครงการได้สูงสุด 141 วัน (เริ่มจาก วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2544 ถึง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2545 )ค่าใช้จ่ายรวมค่าแรงและวัสดุรวมเป็นเงิน 7,601,836 บาท ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมเป็นเงิน 760,183 บาท คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 585,341 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง 141 วัน เป็นเงิน 8,947,360 บาท เพิ่มขึ้นจากปกติเป็น 168,468 บาท .


Title "Crashing time of EN6 building case study"

By
Mr.Khamphan Waraha
41130225
Mr.Pitisak Janduang
41131628

Abstract

The project "crashing time of EN6 building case study" uses the knowledge of engineering , PERT&CPM theorem to solve the problem minor concerning cost and time for each activity , project planing , relation of activities including crashing time of project .However the project crashing time of EN6 building depend on Quantity System program to find the best solution.
According to the result of normal construction time of EN6 building is 180 days (From 8 September 2001 to 6 March 2002) . Labor cost and material cost are estimated to be 7,473,264 baht .10 % operating cost ( 747,326 Baht) ,7% VAT (575,441 Baht) . Whereas the total cost of normal time 180 days is 8,796,031 Baht .
According to the result of crashing construction time of EN6 building is 141 days (From 8 September 2001 to 26 January 2002). Labor cost and material cost are estimated to be 7,616,398 baht .10% operating cost is 761,639 Baht ,tax cost 7% ( 586,463 Baht) . Whereas the total cost of crashing time 141 day is 8,964,499 Baht . (Increased 168,468 Baht)