ทำเนียบนักศึกษา IE รหัส 52 (Gear 22)
 
ทำเนียบนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.อุบลราชธานี รหัส 52
5213400029
นายกัมปนาท
ไชยรา
 5213400162
นางสาวปิยนุช
แก่นบัว
5213450185
นายไกรวิชญ์
ลิ้มจิตรกร
5213450383
นางสาวชลลดา
บุญรักษ์
5213453184
นายวรนารถ
เพียรมุ่งงาน

5213400209
นายวัชระ
ชาววัง

5213400210
นายวิทยา
นามวัฒน์

5213400373
นายกิตติศักดิ์
เสียงเสนาะ

5213412541
นางสาววัลลภา
ประทุมแสง

5213411614
นางสาวบังอร
ขวัญทอง

5213401097
นางสาวผกากรอง
อุทธา

5213400388
นายกิตติศักดิ์
ฮวดศรี

5213401121
นายพนมพร
บุตรเคน

5213411351
  นายธีรภัทร
ฉายสุริยา

5213451289
นางสาวภาวิดา
พลไชย

5213400920
นางสาวนารี
ต้นงอ

5213400917
นางสาวนฤมล
ต้นงอ

5213401136
นางสาวพรประไพร
สายรัตน์

5213410631
นางสาวชลธิชา
บุตมะ

5213452749
นางสาวธิดารัตน์
มณีโชติ

5213413315
นางสาวสุวิภา
ทองคำ

5213413162
นางสาวสุพัตรา
นาคีรักษ์

5213411557
นางสาวนาถทยา
ปริญญานุศาสตร์

5213451784
นางสาวศิริลักษณ์
จารย์โพธิ์

5213410512
นางสาวจันทรา
คันธจันทร์

5213452059
นายสุรพงษ์
ปุตามา

5213411342
นายธีรพัชร
ประดับศรีเพชร

5213452332
นายอับดุลเลาะ
เซ็งสะลง

5213452394
นางสาวอุมาพร
มหามูล

5213410800
นางสาวฐิติมา
ศาลาสุข

5213410976
นางสาวดวงฤทัย
อัศวภูมิ

5213412497
นายวัชระ
วัลลา

5213413740
นายเอกภิวัฒน์
มัธนัง

5213410413
นายคมสันต์
เสียงล้ำ

5213412442
นายวรวิช
พิมวงศ์

5213450435
นายชัยวัฒน์
ศรีบูพิมพ์

5213450309
นางสาวจีรนันท์
วงค์วัฒน์

5213453146
นางสาวรักชนก
ผสมวงค์

5213413135
นางสาวสุนิสา
รุ่งแสง

5213450642
นายทวีชัย
สังวาลคำ

5213401626
นางสาววิภาวรรณ
อุดนอก

5213401952
นางสาวสุปราณี
มหาโยธิน

5213450804
นายธีระวุฒิ
ทองแรง

5213402353
นางสาวมยุรา
เถาว์โท

5213401224
นางสาวพิมพ์วิไล
ตราชู

5213412435
นางสาววรรณิภา
ถำวาปี

5213451724
นางสาวศรัญญา
รุ่งโรจน์

5213412985
นางสาวสมพักตร์
ศรีมันตะ

5213401567
นายวัชรินทร์
บัวศรี

5213411007
นายเตชมาศ
คงนันทะ

5213450066
นายกฤติ
ฉวีรักษ์

5213401824
นายสมปอง
ผาหอม

5213450442
นายเชนทร์
ไชยสำแดง

5213400447
นางสาวเครือวัลย์
พรพิพัฒน์

5213401284
นางสาวภัทราภรณ์
ศรีเสนพิลา

5213401062
นางสาวปรารถนา
จิตเร็ว

5213451896
นายสมพร
บุญตะนัย

5213411449
นายนรเศรษฐ์
เสริมทรัพย์

5213410246
นายกิตติศักดิ์
รองทอง

5213401006
นายบัณฑิต
เคารพเสมอ

5213452253
นายอรรถพงษ์
รัตนจิตต์

5213411502
นายนวพล
ภูมิกระจาย

5213411230
นายธเนศ
ทับสุลิ

5213450390
นายชัชวาลย์
อินทร์ธรรม

5213410866
นายณัฐพงศ์
ศรีคำ

5213412723
นายวุฒิกร
ประนามะ

5213401075
นางสาวปัทมา
แพงงาม

5213413340
นางสาวหนึ่งฤทัย
พิมพ์จันทร์

5213402179
นางสาวอรชร
จำปาเณร

5213401374
นางสาวรจนา
คุณโคตร

5213411953
นางสาวพรพิมุข
บุญธรรม

5213400539
นายฉัตรชัย
บุตตะโยธี

5213401750
นางสาวศศิธร
สายกลิ่น

5213412778
นางสาวศศิวิมล
สวัสดีมงคล

5213410211
นางสาวกิตติยา
ตุ้มสังข์ทอง

5213411063
นางสาวทิพย์ประภา
หนูโพธิ์

5213452916
นายปริวัตร
ปังอุทา

5213450529
นายณรงศักดิ์
ทัดเทียม

5213452424
นางสาวชุติมา
แทนคุ้มทอง

5213451618
นางสาววิรัลยา
นามศิริ

5213410774
นายไชยยา
อานัมเตียง

5213400601
นายชานนท์
วิเชียร

5213401413
นายฤทธิไกร
กากแก้ว

5213411937
นายพรพิทักษ์
ศรีสุโน

5213401017
นางสาวบุญตา
ใจศิลป์

5213413430
นายอนุวัฒน์
สายสังข์

5213401361
นางสาวยุวธิดา
โชติรัมย์

5213410879
นายณัฐพงษ์
วามะลุน

5213451986
นางสาวสิริภัสสร
ศรีธรรม

5213401350
นางสาวยุวดี
บุญสิงห์

5213410789
นายฐปกรณ์
สันทัดการ

5213412550
นางสาววิจิตตรา
จันทวงศ์

5213411021
นายถิรชัย
นาแสวง

5213401907
นายสุทัศน์
ขานน้ำคำ

5213400359
นายกิตติพงษ์
คำดี

5213450204
นายคมเพชร
เข็มเพ็ชร

5213450112
นายศุภสิทธิ์
กิ่งแก้ว

5213452060
นายสุรพล
คำภาทู

5213410716
นายชิน
จันทร์รุ่งโรจน์

5213411571
นายนิตติศักดิ์
กระภูชัย

5213412192
นายภูชิต
กุลเสรี

50136250
นายจักรพล
อุปชิต
             

* ถ่ายรูปเมื่อ กันยายน พ.ศ.2554