ผลงาน/บทความวิชาการ
 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลงาน/บทความ ทางวิชาการต่าง ๆ ดังนี้

พ.ศ.2556 (2013)

 1. ธิติกานต์ บุญแข็ง, นลิน เพียรทอง, ตะวันฉาย โพธิ์หอม, สุขอังคณา ลี, และสุรพงศ์ บางพาน, "การใช้วัสดุปอซโซลานและวัสดุขัดสีในประเทศเป็นวัสดุผสมในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว", วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2556, หน้า 517 - 526. [PDF File]
 2. สุรพงศ์ บางพาน, พีรพันธ์ บางพาน, และธิติกานต์ บุญแข็ง, "การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยทดสอบกับเปอร์เซ็นต์ข้าวดี: ส่วนที่ 1", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2556. [PDF File]
 3. จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์, สุทัศน์ ขานน้ำคำ, และตะวันฉาย โพธิ์หอม, "การออกแบบเครื่องสีข้าวกล้องแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2556 (IE-Network 2013), โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี, 16 - 18 ตุลาคม 2556, หน้า 14. (MAN013) [PDF File]
 4. ไวรุจน์ อิ่มโพ, และคณิศร ภูนิคม, "การออกแบบผลิตภัณฑ์ตู้นอนที่เหมาะสมตามกลุ่มความต้องการของลูกค้า โดยใช้หลัก QFD และ AHP", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2556 (IE-Network 2013), โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี, 16 - 18 ตุลาคม 2556, หน้า 51. (MAN050)
 5. ธรรมะสุข มิ่งเมือง, สุขอังคณา ชาหยอง, ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, อนุพงษ์ พรพิจิตร, และวารุณี บวรเกียรติแก้ว, "อิทธิพลของอัตราป้อนที่มีต่อบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนจากการเชื่อมเสียดทานระหว่างอลูมิเนียม 6063 และอลูมิเนียมออกไซด์", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2556 (IE-Network 2013), โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี, 16 - 18 ตุลาคม 2556, หน้า 73. (TWIT020) [PDF File]
 6. ตะวันฉาย โพธิ์หอม, "การประยุกต์ใช้โปรแกรมการจำลองแบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัทกระจายสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อม", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2556 (IE-Network 2013), โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี, 16 - 18 ตุลาคม 2556, หน้า 123. (POM008) [PDF File]
 7. ภีม พรประเสริฐ, และคณิศร ภูนิคม, "การจำแนกกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมุมมองของลูกค้า กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2556 (IE-Network 2013), โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี, 16 - 18 ตุลาคม 2556, หน้า 153. (POM038)
 8. ธารชุดา พันธ์นิกุล, และสัณห์ โอฬาพิริยกุล, "ดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: มุมมองด้านทรัพยากร", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2556 (IE-Network 2013), โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี, 16 - 18 ตุลาคม 2556, หน้า 219. (GAS010) [PDF File]
 9. ปรีชา เกรียงกรกฎ, และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "การพัฒนาสูตรงานวิศวกรรมเป็นโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ตด้วย Engineering CAFE", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2556 (IE-Network 2013), โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี, 16 - 18 ตุลาคม 2556, หน้า 301. (OIE026) [PDF File]
 10. สมภาร ดอนจันดา, และคณิศร ภูนิคม, "วัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจกึ่งแสวงหากำไร: กรณีศึกษาโครงการตามพระราชดำริ", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2556 (IE-Network 2013), โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี, 16 - 18 ตุลาคม 2556, หน้า 313. (OIE038)
 11. สุวิทย์ ธรรมแสง, และคณิศร ภูนิคม, "รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมต่อการจัดการความรู้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2556 (IE-Network 2013), โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี, 16 - 18 ตุลาคม 2556, หน้า 314. (OIE039)
 12. Anurak Chaiwichian, and Rapeepan Pitakaso, "Particle Swam Optimization for Multi-level Location Allocation Problem Under Supplier Evaluation", Proceedings of the Institute of Industrial Engineers Asian Conference 2013 (IIE Asian 2013 Conference ), July 18-20, 2013, Taipei, Taiwan, pp 1237-1250.
 13. Tassin Srivarapongse, and Rapeepan Pitakaso, "An Exploration of GA, DE and PSO in Assignment Problems", Proceedings of the Institute of Industrial Engineers Asian Conference 2013 (IIE Asian 2013 Conference ), July 18-20, 2013, Taipei, Taiwan, pp 1581-1588.
 14. Kanokwan Supakdee, Natthapong Nanthasamroeng, and Rapeepan Pitakaso, "Clustering-Locating-Routing Algorithm for Vehicle Routing Problem: An Application in Medical Equipment Maintenance", Proceedings of the Institute of Industrial Engineers Asian Conference 2013 (IIE Asian 2013 Conference ), July 18-20, 2013, Taipei, Taiwan, pp 965-973.
 15. Rapeepan Pitakaso, Panupan Parawech, and Ganokgarn Jirasirierd, "Comparisons of Different Mutation and Recombination Processes of the DEA for SALB-1", Proceedings of the Institute of Industrial Engineers Asian Conference 2013 (IIE Asian 2013 Conference ), July 18-20, 2013, Taipei, Taiwan, pp 1571-1579.
 16. ทองพูน ทองดี, และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการมอบหมายเส้นทางแบบหลายลำดับขั้น หลายต้นกำเนิดและหลายจุดประสงค์ด้วยกระบวน การโมดิฟายดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชั่น", วารสารวิจัย มข.ปีที่ 18 ฉบับที่ 4, กรกฏาคม-สิงหาคม 2556, หน้า 662 - 676. [PDF File]
 17. เอกชัย คุปตาวาทิน, และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบวิวัฒนาการคำตอบ สำหรับการจัดสรรวัตถุดิบ ในการขนส่งมันสำปะหลัง แบบหลายระดับชั้น", วารสารวิจัย มข.ปีที่ 18 ฉบับที่ 3, พฤษภาคม-มิถุนายน 2556, หน้า 419 - 434. [PDF File]
 18. Surapong Bangphan, Phiraphan Bangphan, and Thitikan Boonkang, "Implementation of Response Surface Methodology Using in Small Brown Rice Peeling Machine: Part I", International Conference on Information and Knowledge Management. Barcelona, Spain, February 27-28, 2013, pp 979-983. [PDF File]

พ.ศ.2555 (2012)

 1. Thitikan Boonkang, Nalin Pianthong, Tawanchai Pothom, Sukangkana Lee, and Surapong Bangphan, "Pozzolan Material Application as Binder Replacement in Casting Process of Rice Mill Cylinder", International Conference on Industrial and Intelligent Information (ICIII 2012), Singapore, March 17 - 18, 2012, pp 121-126.
 2. Thitikan Boonkang, Nalin Pianthong, Tawanchai Pothom, Sukangkana Lee, and Surapong Bangphan, "Binder Replacement in Casting Process of Rice Mill Cylinder by Pozzolan Material", The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2012 (IMECS 2012), Hong Kong, March 14 - 16, 2012.
 3. ธิติกานต์ บุญแข็ง, นลิน เพียรทอง, ตะวันฉาย โพธิ์หอม, สุขอังคณา ลี, และสุรพงศ์ บางพาน, "การพัฒนาวัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุประสานทดแทนในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อุบลราชธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 กันยายน – ธันวาคม 2555, หน้า 13 - 21. [PDF File]
 4. Rapeepan Pitakaso, and Thongpoon Thongdee, "Solving a Multi-Objective, Source & Stage Location-Allocation Problem Using Differential Evolution", Proceeding of the 13th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2012), Phuket, Thailand, Dec 2 - 5, 2012.
 5. Paroon Mayachearw, and Rapeepan Pitakaso, "Evolutionary Algorithm in Differential Evolution (DE) to Solving Multi-Stage Multi–Objective Location Problems: Case Study in Locating Oil Palm Collecting Centers and Palm Oil Factories in Naradhiwas Province, Thailand", Proceeding of the 13th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2012), Phuket, Thailand, Dec 2 - 5, 2012.
 6. Tasssin Srivarapongse, and Rapeepan Pitakaso, "Improvement of Garbage Collecting Route: Case Study of Municipal Muang Srikai,Warinchamrab District, Ubonratchathani Province", Proceeding of the 13th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2012), Phuket, Thailand, Dec 2 - 5, 2012.
 7. Natthapong Nanthasamroeng, and Rapeepan Pitakaso, "A Comparison of ILS and VNS Heuristics for Multi-Stages and Multi-Objectives Location-Routing Problem", Proceeding of the 13th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2012), Phuket, Thailand, Dec 2 - 5, 2012.
 8. สนั่น เถาชารี และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "การประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", วารสารวิจัย มข. ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2555, หน้า 687 - 705. [PDF File]
 9. ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งยานพาหนะด้วยวิธีการอาณานิคมมด กรณีศึกษา บริษัทเจียรนัยนํ้าดื่ม จำกัด", วารสารวิจัย มข. ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2555, หน้า 706 - 714. [PDF File]
 10. สุพัฒน์ แนวจำปา และธารชุดา พันธ์นิกุล, "การปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องสูบน้ำด้วยวิธีการวางผังโรงงาน", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2555 (IE-Network 2012), โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี, 17 - 19 ตุลาคม 2555, หน้า 73. (WPS006) [PDF File]
 11. วิลาสินี ศิริธร และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม กรณีศึกษาโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จังหวัดอุบลราชธานี", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2555 (IE-Network 2012), โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี, 17 - 19 ตุลาคม 2555, หน้า 102. (WPS035) [PDF File]
 12. สุรพงศ์ บางพาน, พีรพันธ์ บางพาน, และธิติกานต์ บุญแข็ง, "การควบคุมคุณภาพในเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกขนาดเล็กแบบ 4 ลูกยาง", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2555 (IE-Network 2012), โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี, 17 - 19 ตุลาคม 2555, หน้า 134. (QMS023) [PDF File]
 13. ณัฐกฤต แสงสว่าง และจริยาภรณ์ อุ่นวงษ์, "คุณภาพงานเชื่อมความต้านทานแบบจุดของเหล็กกัลป์วาไนซ์กับอลูมิเนียมเกรด 5052 และเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2555 (IE-Network 2012), โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี, 17 - 19 ตุลาคม 2555, หน้า 209. (MPM032) [PDF File]
 14. สุขอังคณา ลี, โชกุล วิริยาธะนาโชติ, วัชรินทร์ อระบุตร, จุฑารัตน์ สมสุข, และเบญจมาศ เบญจรูญ, "การเปรียบเทียบความแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางระหว่างการอบชุบและการเชื่อมพอกผิวสำหรับงานต้านทานการเสียดสี", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2555 (IE-Network 2012), โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี, 17 - 19 ตุลาคม 2555, หน้า 210. (MPM033) [PDF File]
 15. สุริยา โชคสวัสดิ์, พรศิลป์ พิเศษ, และมณีรัตน์ พิมพ์พิทักษ์, "คุณสมบัติของทรายฟูรานเรซิ่นที่นำกลับมาใช้ใหม่ กรณีศึกษา: ทรายแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูล", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2555 (IE-Network 2012), โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี, 17 - 19 ตุลาคม 2555, หน้า 261. (MPM085) [PDF File]
 16. ตะวันฉาย โพธิ์หอม, "การศึกษาการพัฒนาล้อหินเจียรไนจากทรายแม่น้ำมูล", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2555 (IE-Network 2012), โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี, 17 - 19 ตุลาคม 2555, หน้า 263. (MPM087) [PDF File]
 17. จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ และตะวันฉาย โพธิ์หอม, "การจัดการต้นทุนการผลิตโรงงานผลิตเนื้อสุกร", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2555 (IE-Network 2012), โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี, 17 - 19 ตุลาคม 2555, หน้า 339. (EEC002) [PDF File]
 18. ปรีชา เกรียงกรกฎ, และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "การเลือกเครื่องจักรโดยวิธีจุดคุ้มทุนของมูลค่าเงินเทียบเท่ารายปี สำหรับกรณีอัตราผลตอบแทนไม่คงที่", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2555 (IE-Network 2012), โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี, 17 - 19 ตุลาคม 2555, หน้า 341. (EEC004) [PDF File]
 19. จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์, ตะวันฉาย โพธิ์หอม, สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์, และอมต ยอดคุณ, "การบูรณาการงานวิศวกรรมอุตสาหการกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น", เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2555 (IE-Network 2012), โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี, 17 - 19 ตุลาคม 2555, หน้า 365. (OIE012) [PDF File]
 20. นัฐิพงษ์ จัดจ้าง และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต: กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาอาชีพจักสานเข่งปลาทูบ้านทนง จังหวัดสุรินทร์", เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 6 (UBRC 6), โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 26-27 กรกฎาคม 2555, หน้า 13 - 22. [PDF File]
 21. จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ, จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์, และปุญญานิช อินทรพัฒน์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของแผ่นยางดูดซับกลิ่น", เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 6 (UBRC 6), โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 26-27 กรกฎาคม 2555, หน้า 36 - 45. [PDF File]
 22. พรเทพ สุรมาตย์ และปรีชา เกรียงกรกฎ, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองแพนอากาศในกังหันลมเพลาตั้ง ชนิด Lenz II 326 ในอุโมงค์ลมจำลองโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ", เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 6 (UBRC 6), โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 26-27 กรกฎาคม 2555, หน้า 326 - 335. [PDF File]
 23. จักรพงษ์ คำสีเขียว, และสุขอังคณา ลี, "แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสมในการทำนายร้อยละข้าวหักจากเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อุบลราชธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2555, หน้า 1 - 13. [PDF File]
 24. นุชสรา เกรียงกรกฎ, และปรีชา เกรียงกรกฎ, "โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสมดุลสายการประกอบ กรณีศึกษา:โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป จ.อุบลราชธานี ", วารสารวิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2555, หน้า 131 - 138. [PDF File]
 25. ปรีชา เกรียงกรกฎ, และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต", วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555, หน้า 1 - 12. [PDF File]
 26. Ronnarong Munggerd, and Rapeepan Pitakaso, "Using Center of Gravity Technic for Rubber Plants Location Problem from Kalasin province", Proceeding of the 8th International Conference on Intelligent Manufacturing & Logistics Systems (IML 2012), Sunee Grand Hotel, Ubonratchathani, Thailand, Feb 18 - 22, 2012.
 27. Aekachai Khuptawatin, and Rapeepan Pitakaso, "The methodology of Solving the Assignment Problem , A Case study: Tapioca Transportation in Muang District of Kalasin Province", Proceeding of the 8th International Conference on Intelligent Manufacturing & Logistics Systems (IML 2012), Sunee Grand Hotel, Ubonratchathani, Thailand, Feb 18 - 22, 2012.
 28. Chetta Somchai, and Rapeepan Pitakaso, "Heuristic Approach to Solve Vehicle Routing Problem: A Case Study in Student Transportation of the Eastern University of Management and Technology, Thailand", Proceeding of the 8th International Conference on Intelligent Manufacturing & Logistics Systems (IML 2012), Sunee Grand Hotel, Ubonratchathani, Thailand, Feb 18 - 22, 2012.
 29. Thongpoon Thongdee, and Rapeepan Pitakaso, "Solving a Multi-Objective, Source & Stage Location- Allocation Problem (MOSS-LAP): A Case Study of a Bagasse and Cassava Pulp Ethanol Plant in Northeastern Thailand", Proceeding of the 8th International Conference on Intelligent Manufacturing & Logistics Systems (IML 2012), Sunee Grand Hotel, Ubonratchathani, Thailand, Feb 18 - 22, 2012.
 30. Anulark Chaiwichian, and Rapeepan Pitakaso, "Mathematic Models for Capacitated p-Median Problem under Supplier Evaluation", Proceeding of the 8th International Conference on Intelligent Manufacturing & Logistics Systems (IML 2012), Sunee Grand Hotel, Ubonratchathani, Thailand, Feb 18 - 22, 2012.
 31. Sanan Thoucharee, and Rapeepan Pitakaso, "Performance Measurement Supply Chain Management of Rice in the Northeastern Part of Thailand", Proceeding of the 8th International Conference on Intelligent Manufacturing & Logistics Systems (IML 2012), Sunee Grand Hotel, Ubonratchathani, Thailand, Feb 18 - 22, 2012.
 32. Panya Sangwankam, and Rapeepan Pitakaso, "Supply Chain Management of Cassava in Kalasin Province", Proceeding of the 8th International Conference on Intelligent Manufacturing & Logistics Systems (IML 2012), Sunee Grand Hotel, Ubonratchathani, Thailand, Feb 18 - 22, 2012.
 33. ทองพูน ทองดี และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการมอบหมายเส้นทางแบบหลายลำดับขั้น หลายต้นกำเนิด และหลายจุดประสงค์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเอทานอลจากชานอ้อยและกากมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารวิจัย มข. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 71 - 87. [PDF File]
 34. สนั่น เถาชารี และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", วารสารวิจัย มข. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 125 - 141. [PDF File]
 35. ปรุฬ มะยะเฉี่ยว และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งแบบหลายวัตถุประสงค์และหลายลำดับชั้น : กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1, 2555, หน้า 9 - 15.

พ.ศ.2554 (2011)

 1. ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "การประยุกต์วิธีอาณานิคมมดสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ กรณีศึกษา บริษัทเจียรนัยน้ำดื่ม จำกัด", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2554 (IE-Network 2011), โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 20 - 21 ตุลาคม 2554, หน้า 3. (OR02)
 2. ตีเพชร ไชยศล, สุขอังคณา ลี, และสุริยา โชคสวัสดิ์, "การหล่อแบบเปลือกด้วยทรายแม่นํ้าโขง", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2554 (IE-Network 2011), โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 20 - 21 ตุลาคม 2554, หน้า 156. (MPM23)
 3. ณัฐกฤต แสงสว่าง และจริยาภรณ์ อุ่นวงษ์, "ความสามารถการเชื่อมความต้านทานชนิดจุดสำหรับวัสดุต่างชนิดกับเหล็กแผ่นกัลป์วาไนซ์", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2554 (IE-Network 2011), โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 20 - 21 ตุลาคม 2554, หน้า 175. (MPM42)
 4. ธรรมะสุข มิ่งเมือง และสุขอังคณา ลี, "อิทธิพลของอัตราป้อนที่มีผลกับรอยแตกร้าวในการเชื่อมอลูมิเนียมกับอลูมิน่าด้วยวิธีการเชื่อมแบบเสียดทาน", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2554 (IE-Network 2011), โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 20 - 21 ตุลาคม 2554, หน้า 187. (MPM57)
 5. รังสรรค์ ไชยเชษฐ์, สุขอังคณา ลี, สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์, และปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว, "การปรับปรุงประสิทธิภาพของลูกหินขัดข้าวด้วยวิธีการหล่อเหวี่ยงเพื่อลดการแตกหักของข้าวสารในการสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2554 (IE-Network 2011), โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 20 - 21 ตุลาคม 2554, หน้า 210. (MPM85)
 6. สุรชัย นุ่มสารพัดนึก และสุขอังคณา ลี, "โครงสร้างจุลภาคของอลูมิเนียมผสมรีดเย็น 2024 กึ่งของแข็งจากขบวนการ SIMA", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2554 (IE-Network 2011), โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 20 - 21 ตุลาคม 2554, หน้า 256. (MPM145)
 7. สุรเจษฐ ์ ก้อนจันทร์, นลิน เพียรทอง, และรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ใช้วัสดุทดแทน", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2554 (IE-Network 2011), โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 20 - 21 ตุลาคม 2554, หน้า 305. (OIE03)
 8. สราวุธ พรทิพย์ และนลิน เพียรทอง, "ความสัมพันธ์ของปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2554 (IE-Network 2011), โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 20 - 21 ตุลาคม 2554, หน้า 358. (OIE69)
 9. นุชสรา เกรียงกรกฎ, และปรีชา เกรียงกรกฎ, "การจัดสมดุลสายการผลิตกรณีรอบเวลาการผลิตแปรเปลี่ยนตามเงื่อนไขการผลิต", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2554, หน้า 73 - 80.

พ.ศ.2553 (2010)

 1. วิทยา อินทร์สอน, สุขอังคณา ลี, และอดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์, "การตัดสินใจในการหาแนวทางเลือกเครื่องฉายรังสีอินฟราเรด เพื่อกำจัดแมลงในข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 3. (ECM 1)
 2. คณิศร ภูนิคม, ไพโรจน์ มีศิลป์, อนันตภรณ์ นามธรรม, ปวิณญดา บุญรมย์ และภีม พรประเสริฐ, "การจัดสรรพื้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการลงทุน กรณีศึกษาความเป็นไปได้การเปิดกิจการร้านสะดวกซื้อ", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 9. (ECM 7)
 3. สุรพงศ์ บางพาน, พีรพันธ์ บางพาน, และสุขอังคณา ลี, "การเปรียบเทียบระหว่างวัสดุขัดข้าวภายในประเทศและนำเข้า โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองสำหรับทดลองกับเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 77. (MAM 31)
 4. รังสรรค์ ไชยเชษฐ์, และสุขอังคณา ลี, "อิทธิพลของสมดุลการหมุนของลูกหินขัดข้าวต่อการแตกหักของข้าวสารในเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 137. (MEG 29)
 5. คณิศร ภูนิคม, "รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 163. (ORI 5)
 6. ตะวันฉาย โพธิ์หอม, "การศึกษาความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 177. (ORI 19)
 7. ตะวันฉาย โพธิ์หอม, "การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าร้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 178. (ORI 20)
 8. คณิศร ภูนิคม, และภีม พรประเสริฐ, "การเพิ่มคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 190. (ORI 32)
 9. คณิศร ภูนิคม, เขษมพงษ์ สงสอน, และภีม พรประเสริฐ, "รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพชุมชน กรณีศึกษา บ้านนาโพธิ์น้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 191. (ORI 33)
 10. จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์, "การจำลองการเคลื่อนไหวแขนท่อนปลายจากภาพสแกนคอมพิวเตอร์", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 196. (ORI 38)
 11. คณิศร ภูนิคม, อรุณ อุ่นไธสง, เตชโสภณ ถนอมสุข, และภีม พรประเสริฐ, "การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งในการลงทุนธุรกิจที่พักอาศัยในจังหวัดสุรินทร์", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 211. (ORS 9)
 12. ไชยา โฉมเฉลา, และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "การจัดเส้นทางรถขนส่งน้ำดื่มสำหรับบริการกลุ่มลูกค้าด้วยวิธีฮิวริสติก กรณีศึกษา โรงงานน้ำดื่มเรนโบว์", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 212. (ORS 10)
 13. สถิตย์ เทศาราช, และสมบัติ สินธุเชาวน์, "การจำลองแบบปัญหาของระบบแถวคอยเพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการ กรณีศึกษา : โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 214. (ORS 12)
 14. ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, และเกียรติศักดิ์ พระเนตร, "การบูรณาการการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งแบบหลายวัตถุประสงค์และหลายลำดับชั้น กรณีศึกษา : โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 216. (ORS 14)
 15. เกียรติศักดิ์ พระเนตร, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, และนัทธพงศ์ นันทสำเริง, "การค้นหาเฉพาะพื้นที่แบบวนรอบซ้ำเพื่อหาคำตอบ สำหรับปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งแบบหลายลำดับขั้นที่มีสองวัตถุประสงค์ กรณีศึกษาโรงงานผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 218. (ORS 16)
 16. ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี, ฐิติวรดา คำแหน, พงศธร มูลสาร, และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "การพัฒนาวิธีการจัดเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท เจียรนัยน้ำดื่ม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 219. (ORS 17)
 17. อำนาจ โค้งอาภาส, และสมบัติ สินธุเชาวน์, "การประยุกต์ใช้อัลกอรึทึมเชิงพันธุกรรมในการลดต้นทุนการขนส่งของปัญหาการกระจายสินค้า กรณีศึกษา : บริษัทป้อมกิจจำกัด", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 227. (OTM 5)
 18. นุชสรา เกรียงกรกฎ, ปรีชา เกรียงกรกฎ, อัศวิน ลักขษร, และงามพล บุญกิจ, "การปรับปรุงสมดุลสายการผลิตในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 268. (POM 36)
 19. ธนกร จันทร์ทอง, และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "การใช้เทคนิคศูนย์ถ่วงในการหาทำเลที่ตั้งโรงงานเอทานอล จากมันสำปะหลังและอ้อย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 340. (SCM 18)
 20. คณิศร ภูนิคม, และฐิตินันท์ ภูนิคม, "การเพิ่มสมรรถนะการดำเนินงานด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 409. (WSI 45)
 21. นัทธพงศ์ นันทสำเริง, และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "วิธีค้นหาเนเบอร์ฮูดผันแปรสำหรับปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งแบบหลายขั้นตอนและหลายเงื่อนไข", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 420. (IP6-OTM)
 22. ทองพูน ทองดี, และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "การแก้ปัญหาการเลือกเส้นทางและสถานที่ตั้งแบบหลายลำดับขั้น หลายต้นกำเนิดและหลายจุดประสงค์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเอทานอลจากชานอ้อยและกากมัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 431. (CT7-ORS)
 23. นัทธพงศ์ นันทสำเริง, และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางรถขนส่งน้ำแข็งแบบหลายเงื่อนไข และหลายประเภทยานพาหนะ", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE-Network 2010), โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 13 - 15 ตุลาคม 2553, หน้า 435. (CT11-SCM)
 24. ปรีชา เกรียงกรกฎ, และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยวิธีฮิวริสติก", วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2553, หน้า 8 - 16.
 25. สุรจอม ลิ้มสุวรรณ, และสุขอังคณา ลี, "การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่", วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2553, หน้า 17 - 28.
 26. นุชสรา เกรียงกรกฎ, และปรีชา เกรียงกรกฎ, "การวิเคราะห์หาต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับการจำลองสถานการณ์ของการตัดท่อเหล็ก", เอกสารการประชุมวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 (TSIMMOD 2010), โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี, 20-21 พฤษภาคม 2553, หน้า 195 - 198.
 27. ปรีชา เกรียงกรกฎ, และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "การหาประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดของสายการประกอบที่สามารถปรับรอบเวลาการผลิตได้ โดยการจำลองสถานการณ์", เอกสารการประชุมวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 (TSIMMOD 2010), โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี, 20-21 พฤษภาคม 2553, หน้า 199 - 203.

พ.ศ.2552 (2009)

 1. ธนารักษ์ พิทักษา, และสมบัติ สินธุเชาวน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงบดหรือย่อยหินอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี", วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2552, หน้า 17 - 25.
 2. เจริญ ชุมมวล, นลิน เพียรทอง, และกษิดิ์เดช สิบศิริ, "การสำรวจการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2552, หน้า 26 - 34.
 3. วิทยา อินทร์สอน, สุขอังคณา ลี, นลิน เพียรทอง, สุริยา โชคสวัสดิ์, และเจริญ ชุมมวล, "การสำรวจการกำจัดแมลงในข้าวสารหอมมะลิ ในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวของประเทศไทย: กรณีศึกษาโรงสีข้าวจังหวัดสุรินทร์", วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2552, หน้า 59 - 69.
 4. ปรีชา เกรียงกรกฎ, และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "วิธีฮิวริสติกสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติ", เอกสารการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 (UBRC 3), โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 28-29 กรกฎาคม 2552, (CD ROM) หน้า 17 - 23. (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 7 - 8).
 5. เตชโสภณ ถนอมสุข, และระพีพันธ์ ปิตาคะโส, "การพัฒนาระบบสนับสนุนช่วยการตัดสินใจ สำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรง", เอกสารการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 (UBRC 3), โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 28-29 กรกฎาคม 2552, (CD ROM) หน้า 35 - 43. (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 11 - 12).
 6. รวีวรรณ รัตนเดช, จตุพร สุขสวาสดิ์, สุขอังคณา ลี, และสุริยา โชคสวัสดิ์, "อิทธิพลของรูปร่างและขนาดช่องปล่อยข้าวเปลือกต่อประสิทธิภาพเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก", เอกสารการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 (UBRC 3), โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 28-29 กรกฎาคม 2552, (CD ROM) หน้า 63 - 71. (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 21 - 22).
 7. นุชสรา เกรียงกรกฎ, และปรีชา เกรียงกรกฎ, "ระบบจัดการแบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ",
  เอกสารการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 (UBRC 3), โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 28-29 กรกฎาคม 2552, (CD ROM) หน้า 208 - 215. (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 81 - 82).
 8. มงคล บุญยง, วัชรพล วะนะสนธิ์, ประชา คำภักดี, วรการ วงศ์สายเชื้อ, และสุริยา โชคสวัสดิ์, "การออกแบบและสร้างเครื่องเหนี่ยวนำความร้อนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์", เอกสารการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 (UBRC 3), โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี, 28-29 กรกฎาคม 2552, (CD ROM) หน้า 232 - 239. (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 87 - 88).
 9. Surapong Bangpan, Sukangkana Lee, and Sermkiet Jomjanyong, "The Optimal Milling Condition of the Quartz Rice Polishing Cylinder Using Response Surface Methodology", The Proceeding of the 2008 International Conference of Manufacturing Engineering and Engineering Management (ICMEEM 2009), The World Congress on Engineering 2009 (WCE 2009), 1-3 July, 2009, London, UK.

พ.ศ.2551 (2008)

 1. Preecha Kriengkorakot, and Nuchsara Kriengkorakot, "A Greedy Randomized Heuristic for U-Shaped Assembly Line Balancing", UBU Engineering Journal, Vol. 1 No.1, July - December 2008, p.18 - 24.
 2. สุรพงศ์ บางพาน, และสุขอังคณา ลี, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างลูกหินขัดข้าวที่ขึ้นรูปด้วยหินกากเพชรและหินเขี้ยวหนุมาน", วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2551, หน้า 33 - 42.
 3. สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์, และนลิน เพียรทอง, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ใช้วัสดุทดแทน", วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2551, หน้า 43 - 53.
 4. Surapong Bangpan, Sukangkana Lee, and Sermkiet Jomjanyong, "The Statistical Mixture Design of Rice Polishing Cylinder", The Proceeding of the 2008 International Conference of Manufacturing Engineering and Engineering Management (ICMEEM 2008), The World Congress on Engineering 2009 (WCE 2009), 2-4 July, 2008, London, UK.
 5. Kiatisak Pranet, Natthapong Nanthasamroeng, Rapeepan Pitakaso, and Bancha Buddadee, "A bi-objective model for multi-echelon location problem: Application in ethanol plant location analysis in Northeastern Thailand", Proceedings of the 4th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS 2008), 26-28 November 2008, Bangkok, Thailand, p.98 - 105. (TA34)
 6. Sombat Sindhuchao, and Rapeepan Pitakaso, "Comparison of heuristics for solving an inventory routing problem", Proceedings of the 4th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS 2008), 26-28 November 2008, Bangkok, Thailand, p.199 - 206. (TB34)
 7. Klorklear Wajanawichakon, and Rapeepan Pitakaso, "Particle Swarm Optimization for Unconstrained Multilevel Lot Sizing Problems", Proceedings of the 4th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS 2008), 26-28 November 2008, Bangkok, Thailand, p.338 - 345. (FB21)
 8. Natthapong Nanthasamroeng, Rapeepan Pitakaso, and Bancha Buddadee, "Multi-objective location analysis for 2-echelon bagasses ethanol production system: A case study in northeastern of Thailand", Proceedings of the 4th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS 2008), 26-28 November 2008, Bangkok, Thailand, p.361 - 369. (FB31)
 9. สุพร ฤทธิภักดี, สุขอังคณา ลี, สุริยา โชคสวัสดิ์, เจริญ ชุมมวล, นลิน เพียรทอง, และนภิสพร มีมงคล, "Influences of Heating Time and Particle Size on Hardness and Diffusion Layer in Cementation Method", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2551, โรงแรม B.P. Samila Beach Hotel & Resort, สงขลา, 20 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 164). (ID071-MFE-027)
 10. สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล, และสมบัติ สินธุเชาวน์, "การศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสีข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2551, โรงแรม B.P. Samila Beach Hotel & Resort, สงขลา, 20 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 187). (ID087-EM-011)
 11. สุริยา โชคสวัสดิ์, และเจริญ ชุมมวล, "หัตถกรรมทองเหลือง บ้านปะอาว มรดกทางศิลปวัฒนธรรม จากภูมิปัญญาโบราณ", โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการหล่อทองเหลือง โดยกรรมวิธีแบบขี้ผึ้งหาย ของกลุ่มหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว, หจก.ศิริธรรมออฟเซ็ท อุบลราชธานี, 2551.
 12. Natthapong Nanthasamroeng, Rapeepan Pitakaso, and Bancha Buddadee, "A multiobjective model for multi-echelon location problem: Application in ethanol plant location analysis in Thailand", Proceeding of Papers (CD ROM), Asia Conference on Intelligent Manufacturing & Logistics Systems (IML 2008), Kitakyushu, Japan, Feb 25 - 27, 2008, p.28 - 34, (Proceeding of Abstracts, page. 62).
 13. Klorklear Wajanawichakon and Rapeepan Pitakaso, "Effectiveness of different methods to generate initial solutions for genetic algorithm to solve multi-level lot sizing", Proceeding of Papers (CD ROM), Asia Conference on Intelligent Manufacturing & Logistics Systems (IML 2008), Kitakyushu, Japan, Feb 25 - 27, 2008, p.179 - 185, (Proceeding of Abstracts, page. 75).
 14. Thanchuda Phannikul and Sombat Sindhuchao, "A Heuristic with Combined Neighborhood Search for Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pick-up and Delivery", Proceeding of Papers (CD ROM), Asia Conference on Intelligent Manufacturing & Logistics Systems (IML 2008), Kitakyushu, Japan, Feb 25 - 27, 2008, p.363 - 371, (Proceeding of Abstracts, page. 95).
 15. Suphan Sodsoon and Sombat Sindhuchao, "An Algorithm Based On Ant Colony Optimization for Solving Multi-Depot Vehicle Routing Problems with Vehicle Capacity and Route Length Constraints", Proceeding of Papers (CD ROM), Asia Conference on Intelligent Manufacturing & Logistics Systems (IML 2008), Kitakyushu, Japan, Feb 25 - 27, 2008, p.372 - 379, (Proceeding of Abstracts, page. 95).

พ.ศ.2550 (2007)

 1. Surapong Bangpan, Sukangkana Lee, and Sermkiet Jomjanyong, "Development of the Alternative Composite Material for Rice Polishing Cylinder", The Proceeding of 8th Asia Pacific Industrial Engineering & Management System and 2007 Chinese Institute of Industrial Engineers Conference (APIEMS & CIIE Conference 2007), 9-12 December 2007, Kaohsiung, Taiwan.
 2. สุพรรณ สุดสนธิ์, สมบัติ สินธุเชาวน์, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, และศุภชัย ปทุมนากุล, "วิธีอาณานิคมมดและขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพคำตอบ สำหรับปัญหาสถานที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าแบบหลายแห่งและการจัดการเส้นทางการขนส่ง", เอกสารการประชุมวิชาการ (CD ROM) ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, โรงแรม Royal Phuket City ภูเก็ต, 24 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 81). (ID: 0198)
 3. อิศว ปัทมธรรมกุล, "การศึกษาความเสียหายของถุงพลาสติกใสหิ้วรูปตัว ยู", เอกสารการประชุมวิชาการ (CD ROM) ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, โรงแรม Royal Phuket City ภูเก็ต, 24 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 151). (ID: 0185)
 4. อรรฆพจน์ พึ่งไชย, และนลิน เพียรทอง , "การออกแบบระบบการวัดผลิตภาพสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยล้านนา", เอกสารการประชุมวิชาการ (CD ROM) ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, โรงแรม Royal Phuket City ภูเก็ต, 24 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 153). (ID: 0191)
 5. สุพร ฤทธิภักดี, สุขอังคณา ลี, สุริยา โชคสวัสดิ์, และนภิสพร มีมงคล, "การศึกษาความแข็งผิวโดยวิธีการ Cementation", เอกสารการประชุมวิชาการ (CD ROM) ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, โรงแรม Royal Phuket City ภูเก็ต, 24 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 155). (ID: 0206)
 6. เจริญ ชุมมวล, "การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ – ประสบการณ์จากการนำมาใช้", เอกสารการประชุมวิชาการ (CD ROM) ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, โรงแรม Royal Phuket City ภูเก็ต, 24 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 309). (ID: 0283)
 7. Rapeepan Pitakaso, Christian Almeder, Karl F. Doerner and Richard F. Hartl, "A MAX-MIN ant system for unconstrained multi-level lot-sizing problems", Computers & Operations Research, Volume 34, Issue 9, September 2007, p. 2533-2552.
 8. Nuchsara Kriengkorakot, Nalin Pianthong, and Rapeepan Pitakaso, "Max-Min Ant System for Assembly Line Balancing Problem", Proceeding of Papers (CD ROM), The 2nd International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM-2007), Novotel, Bangkok, May 18 - 20, 2007, p.505 - 511, (Proceeding of Abstracts, page. 65).
 9. Nuchsara Kriengkorakot, Nalin Pianthong, and Rapeepan Pitakaso, "Balancing of U-Shaped Assembly Line", Proceeding of Papers (CD ROM), The 2nd International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM-2007), Novotel, Bangkok, May 18 - 20, 2007, p.513 - 519, (Proceeding of Abstracts, page. 66).
 10. Suphan Sodsoon and Sombat Sindhuchao, "A Max Min Ant System for Multi-Depot Routing Problem", Proceeding of Papers (CD ROM), The 2nd International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM-2007), Novotel, Bangkok, May 18 - 20, 2007, p.1165 - 1174, (Proceeding of Abstracts, page. 137).
 11. Nuchsara Kriengkorakot, Nalin Pianthong, and Rapeepan Pitakaso, "The Ant Algorithm for U-Shaped Assembly Line Balancing", Proceeding of Papers (CD ROM), The PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment (ICEE-2007), Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, May 10 - 11, 2007, p.89 - 93, (Proceeding of Abstracts, page. 52).
 12. Preecha Kriengkorakot and Nalin Pianthong, "Fuzzy Economic Evaluation by using FCFC 2.0 Software", Proceeding of Papers (CD ROM), The PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment (ICEE-2007), Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, May 10 - 11, 2007, p.195 - 199, (Proceeding of Abstracts, page. 64).
 13. Nuchsara Kriengkorakot and Nalin Pianthong, "The U-Line Assembly Line Balancing Problem", KKU Engineering Journal, Vol.34, No.3, May - June 2007, p.267 - 274.
 14. Nuchsara Kriengkorakot and Nalin Pianthong, "The Assembly Line Balancing Problem: Review articles", KKU Engineering Journal, Vol.34, No.2, March - April 2007, p.133 - 140.

พ.ศ.2549 (2006)

 1. Sombat Sindhuchao, "A Very Large Scale Neighborhood (Vlsn) Search Algorithm for an Inventory-Routing Problem", Thammasat International Journal of Science and Technology, Volume 11, Number 4, October – December, 2006, pp. 20 - 26.
 2. Rapeepan Pitakaso, Christian Almeder, Karl F. Doerner and Richard F. Hartl, "Combining population-based and exact methods for multi-level capacitated lot-sizing problems", International Journal of Production Research, Volume 44, Number 22, 15 November 2006, pp. 4755 - 4771.
 3. Sombat Sindhuchao and Rapeepan Pitakaso, "A greedy randomized adaptive search procedure for solving a multi-item inventory-routing problem in a stochastic setting", Proceeding of Papers (CD ROM), The 7th Asian Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2006), Intercontinental Hotel Bangkok, Dec 17 - 20, 2006, p.745 - 750.
 4. Rapeepan Pitakaso and Sombat Sindhuchao, "GRASP with iterated local search heuristic for capacitated p-median problem", Proceeding of Papers (CD ROM), The 7th Asian Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2006), Intercontinental Hotel Bangkok, Dec 17 - 20, 2006, p.514 - 520.
 5. Preecha Kriengkorakot and Nalin Pianthong, "Evaluation Fuzzy Net Present Value and Fuzzy Equivalent Uniform Annual Worth by using Fuzzy Cash Flow Calculation (FCFC 1.0) Program", Proceeding of Papers (CD ROM), The 7th Asian Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2006), Intercontinental Hotel Bangkok, Dec 17 - 20, 2006, p.357 - 363.
 6. Preecha Kriengkorakot, and Nalin Pianthong, "(F11): Computing the Fuzzy Future Value by using Interest Factor", Proceeding of Papers (CD ROM), IE Network Conference 2006, Intercontinental Hotel Bangkok, Dec 17 - 19, 2006, (Proceeding of Abstracts, page.50).
 7. Preecha Kriengkorakot, and Nalin Pianthong, "(F12): Fuzzy Net Present Value Evaluation by using Interest Factor", Proceeding of Papers (CD ROM), IE Network Conference 2006, Intercontinental Hotel Bangkok, Dec 17 - 19, 2006, (Proceeding of Abstracts, page.51).
 8. สุรพงศ์ บางพาน และสุขอังคณา ลี, "(E33): แบบจำลองวัสดุผสมสำหรับทดแทนลูกหินขัดข้าว", เอกสารการประชุมวิชาการ (CD ROM) ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ, 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 85).
  * ผลงานนี้ได้รับรางวัล Best Practice of Industrial Engineering Technique Award: BPIETA (รางวัลผลงานการนำวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการไปประยุกต์ใช้ดีเลิศ ประจำปี 2549) จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเข้ารับรางวัล ในงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ 2550 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพ
  * สุรพงศ์ บางพาน (เป็นนศ. ปริญญาเอก ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.อุบลราชธานี) และ ผศ.ดร. สุขอังคณา ลี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
 9. เจริญ ชุมมวล, รชพงศ์ โรจนสุวรรณ, และวรากร พิมพ์สังกุล, "(C41): การออกแบบโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ในห้องเครื่องมือ", เอกสารการประชุมวิชาการ (CD ROM) ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ, 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 95).
 10. อิศว ปัทมธรรมกุล,"(C43): การฉีกขาดใต้แนวเชื่อมที่เชื่อมแบบอาร์คด้วยลวดเชื่อมที่มีฟลักซ์หุ้ม (SMAW) ในเหล็กกล้าละมุนเมื่อรับภาระแรงดึง", เอกสารการประชุมวิชาการ (CD ROM) ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ, 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 97).
 11. เขษมศักดิ์ สงสอน และก่อโชค ภูนิคม, "(D42): การหาปัจจัยในการจัดอันดับความเชื่อถือของลูกค้าสหกรณ์บริการในจังหวัดอุบลราชธานี", เอกสารการประชุมวิชาการ (CD ROM) ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ, 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 99).
 12. อรุณ อุ่นไธสง และก่อโชค ภูนิคม, "(D43): การหาปัจจัยและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการสีข้าวโดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น", เอกสารการประชุมวิชาการ (CD ROM) ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ, 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 100).
 13. สุพรรณ สุดสนธิ์ และสมบัติ สินธุเชาวน์, "(E41): การประยุกต์วิธีการหาคำตอบโดยวิธีอัลกอริทั่มเชิงพันธุกรรม สำหรับปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าในภาคธุรกิจการขนส่งและลอจิสติกส์ ", เอกสารการประชุมวิชาการ (CD ROM) ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ, 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 101).
 14. ธิติกานต์ บุญแข็ง และสุขอังคณา ลี, "(C51): การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสึกหรอของลูกหินขัดข้าวในเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก", เอกสารการประชุมวิชาการ (CD ROM) ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ, 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 113).
 15. สุริยา โชคสวัสดิ์ และศรชัย ขอคำ,"(C52): สมบัติทางกลและองค์ประกอบทางเคมีของปลาสเตอร์ปารีสที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว จากกระบวนการทำแบบหล่อเครื่องประดับ", เอกสารการประชุมวิชาการ (CD ROM) ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ, 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 114).
 16. วิทยา อินทร์สอน และก่อโชค ภูนิคม,"(D51): การตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์และมาตรการที่เหมาะสม สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี", เอกสารการประชุมวิชาการ (CD ROM) ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ, 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 116).
 17. Sombat Sindhuchao, "(F51): Comparison of heuristics for solving an inventory-routing problem", Proceeding of Papers (CD ROM), IE Network Conference 2006, Intercontinental Hotel Bangkok, Dec 17 - 19, 2006, (Proceeding of Abstracts, page.122).
 18. Preecha Kriengkorakot and Nalin Pianthong, "Fuzzy Net Present Value and Fuzzy Equivalent Uniform Annual Worth Evaluation by using Interest Factor Method", The 6th National Symposium on Graduate Research (Grad-Research #6), Chulalongkorn University, Bangkok, Oct 13 -14, 2006, (Proceeding of Abstracts, p.155).
 19. สุรพงษ์ บางพาน, และสุขอังคณา ลี, "การหาสัดส่วนวัสดุผสมลูกหินขัดข้าว โดยใช้การออกแบบการทดลอง", เอกสารรวมบทคัดย่อ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6, อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 13 - 14 ตุลาคม 2549, หน้า 288.
 20. Thitikan Boonkang and Sukangkana Lee, "Relationship of External Parameters Affecting Wear of Rice-Polishing Cylinder in a Small Rice Mill", The 6th National Symposium on Graduate Research (Grad-Research #6), Chulalongkorn University, Bangkok, Oct 13 -14, 2006, (Proceeding of Abstracts, p.294).
 21. นุชสรา เกรียงกรกฎ, ปรีชา เกรียงกรกฎ, และมงคล ขันตี, "การประยุกต์เครื่องมือทางคุณภาพในโรงงานผลิตกระเป๋าและเครื่องหนัง", วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2549, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หน้า 36 - 48.
 22. ปรีชา เกรียงกรกฎ, "การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมด้วยทฤษฎีคลุมเครือ", วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2549, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หน้า 66 - 75.
 23. Sombat Sindhuchao, "A Very Large Scale Neighborhood (VLSN) Search Algorithm for an Inventory-Routing Problem", Proceeding of the Operations Research Network of Thailand (OR-NET) 2006, Louis' Taver Hotel, Bangkok, Aug 31st - Sep 1st , 2006, p. 169 - 176.
 24. อนุสิทธิ์ อ่ำไพบูลย์ และก่อโชค ภูนิคม, "พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของการเชื่อมแบบลวดเชื่อมแกนฟลักซ์ สำหรับเหล็ก เอสที 37", เอกสารการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน (OR-NET) ประจำปี 2549, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ, 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549, หน้า 66 - 73.
 25. อรุณ อุ่นไธสง และก่อโชค ภูนิคม, "การพัฒนาปัจจัยที่เหมาะสมในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการสีข้าว", เอกสารการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน (OR-NET) ประจำปี 2549, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ, 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549, หน้า 74 - 82.
 26. ก่อโชค ภูนิคม และวิทยา อินทร์สอน, "ระบบการวัดและการปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล", เอกสารการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน (OR-NET) ประจำปี 2549, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ, 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549, หน้า 150 - 157.
 27. ก่อโชค ภูนิคม และฐิตินันท์ ภูนิคม, "การพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อแท่นพิมพ์อ๊อฟเซ็ทสี โดยกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์", เอกสารการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน (OR-NET) ประจำปี 2549, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ, 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549, หน้า 211 - 218.
 28. Rapeepan Pitakaso, "Heuristics Approaches for Multi-Level Uncapacitated Lot-Sizing Problem", Proceedings of 4th International Conference on Supply Chain Management & Information Systems (SCMIS 2006), Graduate Institute of E-Commerce National Chung Hsing University, Taiwan, July 5-7, 2006, p. 698 - 706.
 29. Preecha Kriengkorakot and Nalin Pianthong, "Evaluation the Fuzzy Net Present Value by using Fuzzy Cash Flow Calculation (FCFC 1.0) Program", 1st UBU Research Forum, Faculty of Liberal Arts, Ubon Rajathanee University, July 28 - 29, 2006, (Proceeding of Abstracts, page.30 - 31).
 30. นุชสรา เกรียงกรกฎ, ปรีชา เกรียงกรกฎ, และดำรงศักดิ์ คะเณศรี, "การศึกษางานของพนักงานและหาค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องล้างจานโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี", การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 1, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2549, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 35 - 36).
 31. สุขอังคณา ลี, กิตติ พิกุลทอง, วีระพันธ์ จันทรมาตย์, ปรีชา รวดทรง, และศิวดล บุญครอง, "คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ขึ้นรูปลูกหินขัดข้าวแกนนอนขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 1, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2549, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 39 - 42).
 32. Rapeepan Pitakaso, "MAX-MIN Ant System For Multi-Level Constrained Lot Sizing Problem", 1st UBU Research Forum, Faculty of Liberal Arts, Ubon Rajathanee University, July 28 - 29, 2006, (Proceeding of Abstracts, page.43 - 44).
 33. วิทยา อินทร์สอน, ก่อโชค ภูนิคม, และเขษมศักดิ์ สงสอน, "กระบวนการตัดสินใจในการหาแนวทางลดความสูญเสียที่เหมาะสม จากการทำลายของมอดในข้าวสารหอมมะลิ 105 : การสาธิตขั้นตอน การประยุกต์ใช้ AHP กับกรณีศึกษาของสหกรณ์การเกษตร อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี", การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 1, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2549, (เอกสารรวมบทคัดย่อ หน้า 52 - 55).
 34. ปรีชา เกรียงกรกฎ และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "การประเมินการทำงานของพนักงานโดยใช้โปรแกรมตัดเกรด", วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ปีที่ 33 ฉบับที่ 187, มิถุนายน – กรกฎาคม 2549, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), หน้า 88 - 93.
 35. ปรีชา เกรียงกรกฎ และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม : หาค่าแฟกเตอร์ดอกเบี้ยบนเว็บ (ตอนที่ 1)", วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ปีที่ 33 ฉบับที่ 185, กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2549, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), หน้า 99 - 103.
 36. ปรีชา เกรียงกรกฎ และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม : หาค่าแฟกเตอร์ดอกเบี้ยบนเว็บ (ตอนที่ 2)", วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ปีที่ 33 ฉบับที่ 188 สิงหาคม – กันยายน 2549, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), หน้า 83 - 87.
 37. ปรีชา เกรียงกรกฎ, "การหามูลค่าเงินเทียบเท่ารายปี แบบ TFN (Triangular Fuzzy Numbers)", วารสาร Industrial Technology Review, ปีที่ 11 ฉบับที่ 151, มิถุนายน 2549, บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น, หน้า 167 - 171.
 38. ปรีชา เกรียงกรกฎ, "การหามูลค่าเงินปัจจุบัน NPV (Net Present Value) แบบ TFN (Triangular Fuzzy Numbers)", วารสาร Industrial Technology Review, ปีที่ 11 ฉบับที่ 148, มีนาคม 2549, บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น, หน้า 178 - 184.
 39. นุชสรา เกรียงกรกฎ, ปรีชา เกรียงกรกฎ, ประภาภรณ์ เทพสาง, และเกศิรินทร์ บรรลุศิลป์, "การคำนวณหาเวลามาตรฐานการทำงานของพนักงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า กรณีศึกษา : แผนกเย็บกางเกง รุ่น A1314", วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2549, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หน้า 79 - 88.
 40. นุชสรา เกรียงกรกฎ, ปรีชา เกรียงกรกฎ, ประภาภรณ์ เทพสาง, และเกศิรินทร์ บรรลุศิลป์, "การประเมินอัตราการทำงานและหาเวลามาตรฐานของพนักงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2549, หน้า 25 - 32.
 41. สุริยา โชคสวัสดิ์, และเจริญ ชุมมวล, "สืบสานตำนาน หัตถกรรม หล่อทองเหลือง บ้านปะอาว", โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, หจก.ศิริธรรมออฟเซ็ท อุบลราชธานี, 2549.
 42. ปรีชา เกรียงกรกฎ, "การใช้ Triangular Fuzzy Numbers (TFN) ในงานเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม", วารสาร Industrial Technology Review, ปีที่ 11 ฉบับที่ 146, มกราคม 2549, บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น, หน้า 163 - 170.

พ.ศ.2548 (2005)

 1. S. Chayong, H. V. Atkinson and P. Kapranos, "Thixoforming 7075 aluminium alloys", Materials Science and Engineering A, Volume 390, Issues 1-2, 15 January 2005, p. 3-12.
 2. Pitakaso, Rapeepan; Almeder, Christian; Doerner, Karl F.; Hartl, Richard F., "Solving Multi-Level Capacitated Lot-Sizing Problem using ACO", The 6th Metaheuristics International Conference, August 22 - 26, 2005, Vienna, Austria.
 3. Preecha Kriengkorakot and Nuchsara Kriengkorakot, "Computing the Interest Factors Values on Internet System by Interest Factor Program (IFP1.0)", 14th Inter - University Conference proceeding of The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) of Thailand, Dhurakijpundit University, Bangkok, Jan 28th, 2005.
 4. Sombat Sindhuchao, "A heuristic for minimizing inventory and transportation costs of a multi-item inventory-routing system", Proceeding of the Operations Research – Coorperative Research Network in Thailand (OR-CRN) 2005, National Institute of Development Administration (NIDA) Bangkok, Sep 1st – 2nd, 2005, p.59 - 66.
 5. Sombat Sindhuchao, "A simulated annealing algorithm for an integrated inventory-routing problem", Prooceeding of 2005 IE Network National Conference, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Oct 3 – 5. 2005.
 6. Kittima Sillapasa, Sawai Danchaivijit, and Kuljira Sujirote, "Effects of Silicon Powder Size on the Processing of Reaction-Bonded Silicon Nitride", Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.15 No.2 December 2005, p.97 – 102.
 7. ก่อโชค ภูนิคม, และภาสกร นันทพานิช, "การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานการผลิตของผู้ประกอบการผ้ากาบบัว โดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กรุงเทพฯ, 3 – 5 ตุลาคม พ.ศ.2548.
 8. สุขอังคณา ลี, กิตติ พิกุลทอง, ปรีชา รวดทรง, วีระพันธ์ จันทรมาตย์, ธิติกานต์ บุญแข็ง, และสุรพงษ์ บางสะพาน, "การศึกษาประสิทธิภาพของลูกหินขัดข้าวแกนนอนที่ใช้ในเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กรุงเทพฯ, 3 – 5 ตุลาคม พ.ศ.2548.
 9. อิศว ปัทมธรรมกุล, "การศึกษาเปรียบเทียบความล้า (Fatique) ของเหล็กเพลาขาวที่มีแนวเชื่อมที่เชื่อมแบบอาร์ต ด้วยลวดเชื่อมที่มีฟลักซ์หุ้ม (SMAW) และเพลาขาวที่ไม่เชื่อมเมื่อรับภาระหมุน-ดัด", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กรุงเทพฯ, 3 – 5 ตุลาคม พ.ศ.2548.
 10. ปรีชา เกรียงกรกฎ, และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "การศึกษาผลการประเมินงานสอนของอาจารย์ ด้วยซอฟท์แวร์ TAP 1.5", เอกสารการประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 3 โดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 27, ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 5 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548.
 11. ปรีชา เกรียงกรกฎ, และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "โปรแกรม ManyTimes500 v1.0 จับเวลาในงานอุตสาหกรรม", วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 181, มิถุนายน – กรกฎาคม 2548, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), หน้า 123 – 129.
 12. ปรีชา เกรียงกรกฎ, และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "การเช่าซื้อ เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้", วารสาร Industrial Technology Review, ปีที่ 10 ฉบับที่ 138, มิถุนายน 2548, บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น, หน้า 143 - 151.
 13. ปรีชา เกรียงกรกฎ, และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "วิเคราะห์แถวคอยอย่างรวดเร็ว ด้วย QAP1.0 (ตอนที่ 1)", วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 182, สิงหาคม - กันยายน 2548, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), หน้า 112 - 117.
 14. ปรีชา เกรียงกรกฎ, และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "วิเคราะห์แถวคอยอย่างรวดเร็ว ด้วย QAP1.0 (ตอนที่ 2)", วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 183, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2548, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), หน้า 165 - 167.
 15. ปรีชา เกรียงกรกฎ, และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาโดยใช้โปรแกรม Z – Grading (Version 2.0 Eng)", วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2548, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หน้า 102 - 112.

พ.ศ.2547 (2004)

 1. Preecha Kriengkorakot, and Nuchsara Kriengkorakot, "Analyzing the Average Characteristics for M/M/1 and M/M/S Queuing Model on Internet System by Queuing Analysis Program (QAP1.0)", Proceeding of the Operations Research – Coorperative Research Network in Thailand (OR-CRN), KU Home, Kasetsart University, Bangkok, Sep 2nd – 3rd, 2004, p.282 - 289.
 2. ปรีชา เกรียงกรกฎ และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "การหาค่า EOQ บนระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรม EOQP1.0", เอกสารการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานและการประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน (OR-CRN), อาคาร KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพ ฯ 2 - 3 กันยายน 2547, หน้า 52 - 60.
 3. S. Chayong, H. V. Atkinson and P. Kapranos, "Multistep induction heating regimes for thixoforming 7075 aluminium alloys", Mat Sci & Tech, Vol. 20, April 2004, p. 490 - 496.
 4. สุขอังคณา ลี,"กระบวนการขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็งอลูมิเนียมผสม", เอกสารการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ครั้งที่ 1, 8 มกราคม 2547, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 36 - 39.
 5. Sukangkana Lee, "Second-phase particles investigation in the high-strength wrought aluminium alloy", The third Thailand materials science and technology conference, Bangkok, Aug 10-11, 2004, p.85 - 87.
 6. Sukangkana Lee, " The effect of freezing time on the thixoforming of aluminium alloy slurry", The third Thailand materials science and technology conference, Bangkok, Aug 10-11, 2004, p.301 - 303.
 7. นุชสรา เกรียงกรกฎ และปรีชา เกรียงกรกฎ, "โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ManyTimes500 (version 1.0) เพื่อช่วยในการจับเวลา", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Volume 1) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2547 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ.2547, หน้า 27 – 34.
 8. ก่อโชค ภูนิคม, และชูเวช ชาญสง่าเวช, "การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยโดยใช้กระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์: การเปรียบเทียบการตัดสินใจแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Volume 1) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2547 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ.2547, หน้า 545 – 552.
 9. Sombat Sindhuchao, Rein Boondiskulchok, H.Edwin Romeijin, and Elif Akcali, "A GRASP heuristic for an integrated inventory-routing problem", Proceeding of 13th IE Network Conference (Volume 1), Duang Tawan Hotel, Chiang Mai, Oct 20 – 22, 2004, p.741 - 746.
 10. สุริยา โชคสวัสดิ์, และภาณุเดช ประดิษฐาน, "การศึกษาความเป็นไปได้การนำทรายแม่น้ำโขงมาใช้ทำแบบหล่อโดยวิธี FURAN NO-BAKE", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Volume 2) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2547 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ.2547, หน้า 769 – 776.
 11. อิศว ปัทมธรรมกุล, "การศึกษาการฉีกขาดของตะแกรงลวดเหล็กกล้าที่เชื่อมติดเสริมคอนกรีตที่เชื่อมแบบความต้านทาน เมื่อรับแรงเฉือนและแรงดึง", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Volume 2) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2547 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ.2547, หน้า 833 – 839.
 12. Sukangkana Lee, "Recrystallisation and Grain coarsening of the High strength Aluminium alloys", Proceeding of 13th IE Network Conference (Volume 2), Duang Tawan Hotel, Chiang Mai, Oct 20 – 22, 2004, p.915 - 920.
 13. นลิน พุ่มหิรัญ, และสุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์, "การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการเรียนรู้ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Volume 2) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2547 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ.2547, หน้า 1363 – 1370.
 14. นุชสรา เกรียงกรกฎ และปรีชา เกรียงกรกฎ, "การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรของโรงงานตัวอย่าง", วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2547, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หน้า 15 - 42.
 15. ปรีชา เกรียงกรกฎ และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "หาคำตอบของสมการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมอย่างรวดเร็ว ด้วยโปรแกรม EEE 1.0", นิตยสาร Engineering Solution, Vol.1 No.2, กรกฎาคม 2547, บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น, หน้า 65 - 68.
 16. ปรีชา เกรียงกรกฎ และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "ระบบงานข่าวประกาศบนเว็บ", วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 174, เมษายน – พฤษภาคม 2547, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), หน้า 94 - 98.
 17. ปรีชา เกรียงกรกฎ และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "สารสนเทศในโรงงาน SMEs กรณีหาต้นทุนผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล", วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 178, ธันวาคม 2547 – มกราคม 2548, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), หน้า 140 - 144.
 18. นุชสรา เกรียงกรกฎ และปรีชา เกรียงกรกฎ, "ประโยชน์จากนักศึกษาฝึกงาน", วารสาร Industrial Technology Review”, ปีที่ 10 ฉบับที่ 130, ตุลาคม 2547, บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น, หน้า 149 – 153.
 19. ปรีชา เกรียงกรกฎ และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในธุรกิจ SMEs", วารสาร Industrial Technology Review, ปีที่ 10 ฉบับที่ 132, ธันวาคม 2547, บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น, หน้า 133 – 138.
 20. สุริยา โชคสวัสดิ์, "กระบวนการหล่อเครื่องประดับโดยวิธีขี้ผึ้งหาย", เอกสารวิชาการลำดับที่ 1 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
 21. สุริยา โชคสวัสดิ์, "การศึกษาความเป็นไปได้การนำทรายแม่น้ำมูลมาใช้ทำแบบหล่อโดยวิธี FURAN NO-BAKE", การประชุมเทคโนโลยีการหล่อโลหะไทย ครั้งที่ 2, BITEC บางนา กรุงเทพ, 20 พฤศจิกายน 2547.

พ.ศ.2546 (2003)

 1. K. Poonikorm, C, Chansa-ngavej, and C. O'Brien, "A framework for universities-selection decisions using the Analytic Network Process (ANP)", Proceeding of the seventh International Symposium on the Analytic Hierarchy Process (ISAHP), Bali, Indonesia, August 7 - 9, 2003.
 2. ปรีชา เกรียงกรกฎ และนุชสรา เกรียงกรกฎ, "โปรแกรมประเมินผลการสอนของอาจารย์ Teaching Assessment Program (TAP1.0) ในงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี", วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2546, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หน้า 59 - 68.
 3. เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์, และสุริยา โชคสวัสดิ์, "การหาปริมาณธาตุและคุณสมบัติทางกายภาพของทรายแม่น้ำโขง, แม่น้ำชี, และแม่น้ำมูล", วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2546, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หน้า 9 - 12.
 4. กิตติมา ศิลปษา, นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Fabrication of reaction-bonded silicon nitride" ในงาน Ceramics Forum 1/2546 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.
 5. กิตติมา ศิลปษา, นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Effects of Si powder Size on the Processing of Reaction-bonded Silicon Nitride" ในงาน Thainox Metallurgy Award 2003. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 6. สุริยา โชคสวัสดิ์, "โครงสร้างและคุณสมบัติของทองเหลืองหล่อ โดยกรรมวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย กรณีศึกษาหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2546, โรงแรมทอปแลนด์ จ.พิษณุโลก, 21 - 22 ตุลาคม 2546.

พ.ศ.2545 (2002)

 1. กิตติมา ศิลปษา, "ผลของผงซิลิคอนต่อสมบัติหลังการเผาผนึกขั้นต้น", เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม 2545, หน้า 27-29.
 2. H. V. Atkinson, P. Kapranos, D. Liu, S. Chayong, D. H. Kirkwood, "Thixoforming of normally wrought aluminium alloys", Proceeding of the 8th International Conference ICAA8, Cambridge, UK, July 2-5, 2002.
 3. Thai Sangthean, H.Kaebernick, and R. M. Kerr, "A Study of New Approach to New Product Development Project Evaluation Using Real Options Framework", Proceeding of 2002 IE Network National Conference (Volume 1), Felix River Kwai Resort Hotel, Kanchanaburi, Oct 24 – 25, 2002, p.22 - 27.
 4. Nalin Pumhirun, "An Inspection Procedure for Diameter Measurements with Coordinate Measuring Machines", Proceeding of 2002 IE Network National Conference (Volume 1), Felix River Kwai Resort Hotel, Kanchanaburi, Oct 24 – 25, 2002, p.238 - 243.
 5. อิศว ปัทมธรรมกุล, "การทดสอบความแข็งของรอยเชื่อมในแนวหน้าตัดที่เชื่อมด้วยขบวนการเชื่อมแบบ GMAW", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545 (Volume 2) ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี 24 – 25 ตุลาคม พ.ศ.2545, หน้า 616 - 621.
 6. สุริยา โชคสวัสดิ์, อภิชาติ อาจนาเสียว, สุริยา ทองสลับ, และอดิเทพ อภัยโส, "โครงสร้างและส่วนผสมทางเคมีของทรายแม่น้ำโขง-ชี-มูล เพื่อทำแบบหล่อทรายชื้น", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545 (Volume 2) ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี 24 – 25 ตุลาคม พ.ศ.2545, หน้า 768 - 775.
 7. สุริยา โชคสวัสดิ์, "กรรมวิธีการหล่อทองเหลืองแบบขี้ผึ้งหาย กรณีศึกษาหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี", การประชุมเทคโนโลยีการหล่อโลหะไทย ครั้งที่ 1, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 13 กันยายน 2545.

พ.ศ.2544 (2001)

 1. Charoen Chummuel, Don Carson, and Elivio Bonollo, "Design Process and CAD/CAM Connections in Industry", Proceeding of 2001 IE Network National Conference, Nevada Grand Hotel, Ubonratchathani, Oct 25 – 26, 2001, p.1 - 6.
 2. อิศว ปัทมธรรมกุล, ไพรัตน์ แก้วสาร, นัฐพงศ์ หันแจ้ด, และชินพล โมกขพันธ์, "การวัดขนาดของชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดแบบ Laser Scanning", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2544 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จ.อุบลราชธานี 25 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2544, หน้า 141 - 147.
 3. Rapeepan Pitakaso, and Anulark Techanitisawad, "A Planning Model for the Reversed Supply Chain: cost advantage", Proceeding of 2001 IE Network National Conference, Nevada Grand Hotel, Ubonratchathani, Oct 25 – 26, 2001, p.239 - 244.
 4. เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป, เจริญ ชุมมวล, สุริยา โชคสวัสดิ์, ระวี พิมพาพันธ์, และณรงค์ พิลารัตน์, "ศึกษาผลการเลือกใช้อิเล็คโทรดสำหรับเครื่องอีดีเอ็ม", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2544 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จ.อุบลราชธานี 25 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2544, หน้า 374 - 381.
 5. อิศว ปัทมธรรมกุล, สุริยันต์ ดอนสมจิต, และเลอพงษ์ ไพศาลสุวรรณ, "การทดสอบความแข็งในแนวหน้าตัดของรอยเชื่อม", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2544 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จ.อุบลราชธานี 25 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2544, หน้า 406 - 413.
 6. นุชสรา เกรียงกรกฎ, และปรีชา เกรียงกรกฎ, "การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการหาต้นทุนชิ้นส่วน กรณีโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2544 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จ.อุบลราชธานี 25 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2544, หน้า 743 - 749.
 7. ปรีชา เกรียงกรกฎ, "การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Engineering Economy Equation (EEE1.0) ในการหาคำตอบของสมการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม", เอกสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2544 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จ.อุบลราชธานี 25 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2544, หน้า 802 - 808.
 8. เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป, นุชสรา เกรียงกรกฎ, สุวิทย์ ทองรอด, วรเชษฐ์ เชษฐราช, และประภาพรรณ สุดชะฎา, "สมดุลสายการเย็บประกอบหนังสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์", วิศวกรรมสาร ม.ข. ปีที่ 28 ฉบับที่ 2-3 เดือนเมษายน-กันยายน 2544, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 101-114.

พ.ศ.2543 (2000)

 1. Charoen Chummuel, and Elivio Bonollo, "Teaching and Learning Product Design Online", Proceeding of the ACT 2000 (Australian Council of Educational Technology) Conference, Dalamalan College, Canberra, ACT, Australia, 2000, p. 8.

พ.ศ.2542 (1999)

 1. Charoen Chummuel, and Elivio Bonollo, "Product Design Teaching and Learingn: An introductory product design studies online course", Proceeding of 1999 IE Network National Conference, Sofitel Raja Orchid Hotel, Khonkaen, Oct 28 – 29, 1999, p.97 - 104.