สารบัญหลัก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซด์ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี....
Web Links
   โครงสร้างการบริหาร
   บุคลากร
   ผลงานวิจัย
   ข้อมูล GIS พื้นฐาน
   ข้อมูล Digital
   การบริการข้อมูล
  ทำเนียบรุ่นผู้เข้าอบรม
  เอกสารเผยแพร่
  ภาพกิจกรรม
 Webboard
 Download 
 
การส่งมอบผลงานโครงการ ศึกษาเพื่อ
   พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับ
   ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 7 จังหวัด
   ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2548
    ชมภาพบรรยากาศ <-คลิก->   
  ชมนิทรรศการและฝึกอบรมโครงการ
  "Gis เพื่อชุมชน"ระหว่างวันที่ 28-29
  มีนาคม
2548 ณ หอประชุมไพรพะยอม
  ม.ราชภัฎอุบลราชธานี       ชมภาพบรรยากาศ 
 
<-คลิก->  
  การประชุมเชิงวิชาการ  เรื่อง
  เทคโนโลยีเพื่อการติดตามประเมินผล
  ภัยพิบัติธรรมชาติ  ณ  โรงแรม
  เนวาด้าแกรนต์
จังหวัดอุบลราชธานี
  ระหว่างวันที่16-18 มีนาคม 2548
  ชมภาพบรรยากาศ <-คลิก->
 ท่านสามารถรับฟังรายการ GIS เพื่อชุมชนออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี FM 91.75 MHz. ทุกเช้าวันเสาร์เวลา
09.00-10.00 น.
ดูผังรายการ <-คลิก->
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
++สกอ.
++กระเกษตรและสหกรณ
++กรมชลประทาน
++กรมป่าไม
++กรมแผนที่ทหาร
++GIS Thai
++GISTDA
++GIS 2 me
++Remote Sensing &Gis
++Esri
 
หลักสูตรการฝึกอบรม GIS
   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
        เบื้องต้น
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
      ระดับกลาง
   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
       ระดับสูง
 
  
  
    
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
  ปรับปรุงล่าสุด
30 พฤษภาคม 2548


ฝึกอบรม/ประชุม/สัมนา
       
   
   
    
สาระน่ารู้
    ชาติพันธุ์-นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ วิถีชีวิตคนอิสาน (เอกสารใหม่)
      ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
      องค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
      การนำเข้าและปรับปรุงข้อมูล GIS
      การจัดทำฐานข้อมูล GIS
      การวิเคราะห์ข้อมูล GIS
รั้ว ม.อุบลฯ
โครงการจัดตั้ง       
          คณะนิติศาสตร์ฯ
โครงการจัดตั้ง       
           วิทยาลัยแพทย์ฯ
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตู้ปณ.3 ปณจ.วารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0-4535-3369 ภายใน 3369 โทรสาร 0-4528-8378

Webmaster :