ประวัติและผลงานของ ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฏร์

ข้อมูลบุคคล

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฏร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาวิศกรรมเคมี/อาจารย์ประจำ
สถานที่ทำงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้น 4 ตึก EN 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมารค์ ตําบลเมืองศรี ไค อําเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-333556
อีเมล : sompopsanongraj@yahoo.com
เว็บไซต์ : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การศึกษา

พ.ศ. 2538 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต
พ.ศ. 2541 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
พ.ศ. 2545 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2547 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2549 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การทำงาน

พ.ศ. 2540 อาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2551-2552 รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2552-2554 หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ. 2528 ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลพระราชทานนักเรียนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2528-2540 ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาเอก
พ.ศ. 2532 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ
พ.ศ. 2536 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ
พ.ศ. 2546 รับพระราชทานทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (L'OREAL-UNESCO Fellowship for Woman in Science) ประจำปี 2546 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
พ.ศ. 2548 รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2548 (สาขาชีวเคมี) ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลงานวิจัย

พ.ศ. 2538 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต
พ.ศ. 2541 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
พ.ศ. 2545 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2547 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2549 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. 2538 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต
พ.ศ. 2541 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
พ.ศ. 2545 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2547 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2549 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลงานสอน

พ.ศ. 2538 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต
พ.ศ. 2541 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
พ.ศ. 2545 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2547 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2549 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Search

bodrum bayan escortlar bodrum escort