บุคลากร

คณาจารย์

ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฏร์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.พุทธพร แสงเทียน

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วิภาดา สนองราษฏร์

อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ปาณิศา จางศิริกุล

อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา หัวหน้าศูนย์ EPC
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ณัฐยา พูนสุวรรณ

อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์

อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.อดิศย์สุดา จำเริญสาร

อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์

อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ชาญณรงค์ ภุชงควาริน

อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

บุคลากรปฏิบัติงาน

นายวีระพงษ์ สุวรรณเพ็ญ

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายทิวาล ถนอมวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวเบญจลักษณ์ แสงสุกวาว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสุมาลี จันทนะชาติ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางศิริณัฐกาญจน์ สิงคิบุตร

ผู้สอนปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะนำภาควิชาวิศวกรรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2533 ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนครอบคลุม 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ (Chemical and Biological Engineering) และ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering).

ปัจจุบันทางภาควิชาวิศวกรรรมเคมี ยังได้ดำเนินการบริการวิชาการ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์อีพีซี (EPC, Environmental Protection Center) เพื่อให้คำปรึกษาและบริการด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Search

bodrum bayan escortlar bodrum escort