ศูนย์บริการ EPC

ศูนย์อีพีซี (EPC, Environmental Protection Center) เพื่อให้บริการวิชาการ ให้คำปรึกษา และบริการด้านสิ่งแวดล้อม

     ปัจจุบันในประเทศไทยมีกฎและข้อบังคับที่เข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามหน่วยงานต่างๆอาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม เทศบาล ชุมชนตลอดจนโรงพยาบาล ต้องควบคุมมิให้กิจกรรมของหน่วยงานก่อให้เกิดมลพิษออกสู่ชุมชน รวมทั้งต้องวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ แต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง ยังมีหน่วยงานที่ให้บริการข้างต้นน้อยมาก

     ด้วยเหตุผลดังกล่าว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นข้างต้น ประกอบกับปัจจุบันทางภาควิชาฯ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือ สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำทิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมุ่งเน้นการให้บริการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำดื่ม น้ำประปา น้ำเสีย ขยะ พื้นที่ผิว ค่าความร้อน ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาการควบคุม ดูแล และแก้ปัญหาในการจัดการคุณภาพน้ำในกิจการต่างๆ โดยหน่วยงานสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานประกอบการ ฟาร์มปศุสัตว์ องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้นอกจากจะเป็นการบริการชุมชนตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานและวิชาประยุกต์ของนักศึกษาได้ต่อไป

     ศูนย์ EPC (Environmental Protection Center) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559 สถานที่ดำเนินการที่อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN2) และอาคารสำนักงาน (EN6) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  • เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแก่หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ
  • เพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำรองรับงานวิจัย ตลอดจนผลิตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพน้ำได้
  • เพื่อประยุกต์ใช้การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประกอบการเรียนการสอนได้
วัตถุประสงค์โครงการ ศูนย์อีพีซี, (EPC, Environmental Protection Center)

Search

bodrum bayan escortlar bodrum escort