ข่าวกิจกรรมของภาควิชาเคมี

Previous Next

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 

   เวลา 09.26 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน  จากนั้น พระราชทานรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2558 แก่บุคคล หรือองค์กรผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ รวมถึงเป็นผู้ที่อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างดีที่ดีแก่บุคคลทั่วไปจำนวน 4 คน พร้อมกับ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 2,259 คน

 

     โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญว่า "บัณฑิตเมื่อศึกษาเล่าเรียนมาจนมีความรู้ในระดับสูง แต่ละคนย่อมมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าจะสามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุผลสำเร็จได้  แต่แท้จริง การมีความรู้สูงก็ไม่ได้เป็นหลักประกันความสำเร็จของงานเสมอไป เพราะหากนำความรู้ไปปรับใช้ไม่เป็นแล้ว  ก็คงยากที่จะทำงานให้สำเร็จผล  ในการนำความรู้ไปปรับใช้ให้ได้จริงนั้น บัณฑิตจะต้องศึกษางานที่ทำให้เข้าใจถ่องแท้ก่อน ว่างานนั้นมีลักษณะอย่างไร เป้าหมายของงานคืออะไร ขอบเขตและวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างไร เพื่อให้ทราบว่าควรจะใช้ความรู้ใดบ้างในการปฏิบัติ แล้วนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ประกอบส่งเสริมกันให้พอเหมาะพอดีแก่งาน การจะทำให้ได้ดังนี้แต่ละคนต้องมีใจที่เปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจงาน และประสานเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยไม่คับแคบยึดติดอยู่กับแนวคิดหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง จนลดทอนความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสม บัณฑิตทั้งหลายต่างก็มีความรู้พร้อมอยู่แล้ว จึงควรที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจเปิดกว้างจะได้สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปปรับใช้ในการปฏิบัติกิจการงาน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ตน แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง"

 

      หลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 

     เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศาลาประชาคมยงใจยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 4 คน ในจำนวนนี้มี นายคำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 1,217 คน

 

     โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาทความว่า "คำว่า "สติปัญญา"นี้เมื่อได้ฟังก็ชวนให้คิดไปว่าหมายถึงการมีความรู้ดีมีความสามารถสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถทางวิชาการ  แต่แท้จริง คำคำนี้มีความหมายลึกซึ้งมาก เพราะประกอบขึ้นจากคำว่า "สติ" กับ "ปัญญา" สตินั้น คือความระลึกรู้ตัวอันก่อให้เกิดความยั้งคิด ส่วนปัญญา คือความเฉลียวฉลาด รู้แจ้งชัดในสิ่งต่างๆ รวมความแล้ว "สติปัญญา"หมายถึง ความเฉลียวฉลาดที่จะหยุดคิดพิจารณาการกระทำและคำพูดของตน ให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงตามกระบวนการของเหตุและผล คือพิจารณาได้ว่าสิ่งที่จะทำ คำที่จะพูดนั้น พูดและทำไปเพราะอะไร เพื่ออะไร และจะก่อให้เกิดผลอย่างไรตามมา ผู้มีสติปัญญาแท้จริง จึงสามารถตัดสินการกระทำของตนได้ถูกต้อง ว่าเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่ผิดชอบชั่วดีอย่างไร เมื่อตัดสินได้ ก็ย่อมจะกระทำแต่สิ่งที่สุจริตและมีประโยชน์ยั่งยืน ไม่กระทำความทุจริตอันก่อให้เกิดผลเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

Search

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานฯ

     เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Master of...

02-02-2558 Hits:975

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำโครงการ “สายสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี”

     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำโครงการ...

02-02-2558 Hits:849

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25…

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...

21-03-2559 Hits:1231

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ทุน UNESCO People Republic Of China The Great Wall Co- Sponsored Fellowships Programme …

    ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ admin2@asemduo.org

05-03-2559 Hits:691

ม.อุบลฯ จัดโครงการ UBU Active Learning 21 เตรียมพร้อมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 อบรมฟรี!

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ UBU Active...

26-03-2559 Hits:590

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำหน่ายระเบียบการ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำหน่ายระเบียบการ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2559 สนใจติดต่อซื้อระเบียบการคัดเลือกฯ ที่กองคลัง อาคารบริหารหลังใหม่ ระหว่างวันที่...

05-05-2559 Hits:758

Search

bodrum bayan escortlar bodrum escort