มหาบัณฑิต รุ่นที่ 1

ทำเนียบศิษย์เก่า วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Master of Engineering Program in Environmental Engineering

ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฏร์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

ชื่อ... สกุล...

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6565656556

แนะนำภาควิชาวิศวกรรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2533 ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนครอบคลุม 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ (Chemical and Biological Engineering) และ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering).

ปัจจุบันทางภาควิชาวิศวกรรรมเคมี ยังได้ดำเนินการบริการวิชาการ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์อีพีซี (EPC, Environmental Protection Center) เพื่อให้คำปรึกษาและบริการด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Search

bodrum bayan escortlar bodrum escort