ประวัติความเป็นมาของภาควิชา

รศ.อุทิศ หิมะคุณ คณบดีผู้ก่อตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2533 ปัจจุบันได้เปิดกาเรียนการสอนครอบคลุม 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ (Chemical and Biological Engineering) และ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชาชีพเลือก คือ

 • กลุ่มสาขาวิชาทางด้านกระบวนการทางเคมีและอุตสาหกรรมเคมี
 • กลุ่มสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวัสดุศาสตร์
 • กลุ่มสาขาวิชาทางด้านการจัดการและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชาชีพเลือก คือ

 • กลุ่มสาขาวิชาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • กลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลังงานและความปลอดภัย

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่

 • การปรับปรุงคุณภาพอากาศและการบำบัดมลภาวะอากาศ
 • การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ระดับดุษฎีบัณฑิต

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่

 • การปรับปรุงคุณภาพอากาศและการบำบัดมลภาวะอากาศ
 • การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำหรับงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการดำเนินการงานวิจัยในหลายด้าน เช่น Air Quality Modeling and Control, Photo catalytic Oxidation, Waste Minimization and Recovery, Waste Management, Water and Wastewater Treatment, Membrane Technology, Biosorption เป็นต้น

นอกจากนี้ ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรรมเคมี ยังได้จัดตั้ง ศูนย์ อีพีซี (EPC, Environmental Protection Center) เพื่อให้การบริการทางวิชาการด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

Search

bodrum bayan escortlar bodrum escort