ข้อมูลทั่วไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์

สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง

ปรัชญา, คณะวิศวกรรมศาสตร์

จะเป็นกำลังหลัก ในการศึกษาวิจัย และพัฒนางานด้านวิศวกรรม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิสัยทัศน์, คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนำความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
  • วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
  • บริการวิชาการและเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • ทำนุบำรุงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
พันธกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์

สร้างสรรค์สามัคคีสำนึกดีต่อสังคม

อัตลักษณ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภูมิปัญญาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

เอกลักษณ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็นสติปัญญาของสังคม ที่เอื้ออำนวยให้สังคมแก้ปัญหาและพัฒนาไปอย่างสมดุล ยั่งยืน โดยการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

ปณิธาน, คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดิมเป็นภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2531 ใน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ต่อมาในปี พ.ศ.2533 ได้ยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมๆ กับเมื่อ วิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ประกอบด้วย 3 ภาควิชา คือ วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ และได้จัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในเวลาต่อมาตามลำดับ

ที่ตั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย อาคารเรียนห้องปฏิบัติการ รวม 7 หลัง คือ อาคาร CLB-1 อาคาร EN-1 ถึง EN-6 อาคารดังกล่าว ประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอย ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง ห้องสมุด และบริการสารสนเทศ ห้องพักอาจารย์ สำนักงาน และอื่นๆ รวมพื้นที่ใช้สอย 30,855 ตารางเมตร

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นสากล เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แทบทุกสถาบัน คือ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ล้อมรอบด้วยเฟืองสีเหลือง บนพื้นสีแดงเลือดหมู ซึ่งเป็นสีสากลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสถาบัน ภายในเฟือง และเหนือสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีคำว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” และ “Faculty of Engineering UbonRatchathani University”

สีประจำคณะ

สีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ “สีเลือดหมู” ซึ่งเป็น “สีสากล” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหมายเลขโทรศัพท์ 045-353300 หมายเลขโทรสาร 045-353333 และเว็บไซด์www.eng.ubu.ac.th

Search

bodrum bayan escortlar bodrum escort