แนะนำภาควิชา

-image026ขอต้อนรับสู่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2540 ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมเทคนิคธรณี วิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ และการบริหารจัดการงานก่อสร้าง คณาจารย์ของภาควิชาฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณวุฒิสูง โดยปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรและรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยของภาควิชาฯ

——–ภาควิชาฯ เน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีทักษะเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา โดยมีวัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ครบถ้วน มีคณาจารย์คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลากหลายโครงการ เช่น – การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายจากผู้ประกอบการ การอบรมคอมพิวเตอร์ การเตรียมความพร้อมในการสอบรับใบอนุญาต การปฏิบัติการภาคสนาม และการทัศนศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้อัตลักษณ์ของบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือมีความขยัน อดทน และสู้งาน

——–หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมโยธาที่มีคุณสมบัติตามปรัชญาและมี คุณภาพตามความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถทำงานและแก้ปัญหาด้านต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ออกแบบและก่อสร้างสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน การสำรวจและจัดทำแผนที่ การวิเคราะห์ออกแบบอาคาร ตึกสูง สะพาน เขื่อน โครงสร้างในลักษณะต่างๆ เป็นต้น การวางแผนระบบขนส่ง การสำรวจออกแบบถนน สนามบิน อุโมงค์ การวิเคราะห์ทางชลศาสตร์ การศึกษาอุทกวิทยาของลุ่มน้ำ การวิเคราะห์ออกแบบระบบควบคุมและขนส่งน้ำ ระบบชลประทาน ระบบประปาและสุขาภิบาล การศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดิน การวิเคราะห์-ออกแบบฐานรากและโครงสร้างดิน การจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

——–ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีงานด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปัจจุบันมีศูนย์เชี่ยวชาญเพื่อวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (CEInfra) เพื่อบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน ประเมินสภาพ ซ่อมแซม เสริมกำลัง รวมถึงวิจัยและพัฒนา ในงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมโยธา ได้แก่ งานด้านโครงสร้าง งานการจัดการงานก่อสร้าง งานด้านการจัดการน้ำ งานด้านสำรวจ/จราจร/ขนส่ง และ งานด้านปฐพี/ฐานราก

——–หากท่านใด ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถติดต่อ ธุรการภาควิชาฯ ได้ในวัน-เวลาราชการครับ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>