ไม่มีหมวดหมู่

ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในการคว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพัฒนาวิชาการด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

11000982_10204584657389511_1320777252_o
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ทีมกันเกรา 2 (รางวัลชนะเลิศ)
นายพิษณุ พรหมเอาะ นายศราวุธ บุญเต็ม นายสุวิทย์ แสนวงค์
ทีมกันเกรา 1 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)
นายประทีป จันทร์ประกอบ นายไตรรัตน์ แสนทวีสุข นายชานนท์ พุทธพิมพ์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
อาจารย์สุพัฒ จารุกมล
10988734_10204584656229482_1894758866_o (1)
ในการคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม
10998160_10204584658189531_479010072_o10998442_10204584657869523_859367236_o
10998157_10204584656429487_842246683_o11000989_10204584656309484_448763379_o
สามารถอ่านข่าวต่อได้ทางเว็บไซต์ >>>http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=19047