ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

  โครงการทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2557

  โครงการทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2557

  บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี
  1
  วิทยากรจากบริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ และให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถึงกระบวนการผลิตอสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด

  2
  นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับฟังการบรรยายจากวิทยากรด้วยความตั้งใจ พร้อมกับได้ซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆ และวิทยากรได้ตอบทุกข้อซักถามนั้น สร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษาเป็นอย่างดี

  10715892_10203537387088408_616075318_n
  รุ่นพี่จากจากรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกร ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน ให้คำปรึกษา และแนะนำ ซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวปฏิบัติ และถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีแก่รุ่นน้องจากสถาบันเดียวกัน

  11
  ตัวแทนนักศึกษา กล่าวขอบคุณวิทยากรผู้ให้การบรรยาย และรุ่นพี่ที่ได้ให้คำแนะนำ

  12
  ตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรเพื่อแสดงถึงการขอบคุณที่ให้การต้อนรับ และให้การบรรยาย

  10711288_10203537387808426_1616331271_n
  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนจะเข้าชม และศึกษาวิธีการก่อสร้างด้วยวิทยาการที่ทันสมัย ของบริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

  100_4337
  วิทยากรในการบรรยายกระบวนการก่อสร้าง

  4
  สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการก่อสร้าง ก่อนการเข้าชม และศึกษา

  8

  76

  5
  กระบวนการก่อสร้างของทางบริษัท

  9
  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความสนใจอย่างมากถึงกระบวนการก่อสร้าง ซักถามข้อสงสัยต่างๆ กับทางวิทยากร

  10
  ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย จำกัด (SCG) จังหวัดสระบุรี
  10706515_10203537386648397_206778012_n
  วิทยากร จากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย จำกัด (SCG) กล่าวต้อนรับและบรรยายถึงกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์

  10705015_10203537385528369_1392684370_n
  นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับฟังการบรรยายด้วยความตั้งใจ และซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆ

  100_4361

  100_4363
  เยี่ยมชมห้องควบคุมการผลิต

  100_4365

  100_4366
  วิทยากรให้การบรรยายถึงกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ด้วยขั้นตอนต่างๆ ผ่านแบบจำลอง

  เมื่อมีการใช้ทรัพยากรในการผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด จึงมีนโยบายในการผลิตทรัพยากรขึ้นใหม่ทดแทนทรัพยากรเดิมที่ใช้ไป เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเหมือง
  100_4375

  100_4377

  100_4381

  100_4379

  100_4378

  100_4386

  100_4385

  100_4384
  บริษัทมีการเพาะเมล็ดพืช และต้นไม้ เพื่อปลูกทดแทนทรัพยากรที่ใช้ไป

  100_4376

  100_4383

  100_4382
  นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ร่วมรับฟังการบรรยายและสอบถามถึงข้อสงสัยต่างๆ

  100_4392

  100_4391
  ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

  เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
  7

  6
  เยี่ยมชมอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

  1
  เช้าวันที่ 30 สิงหาคม 2557 เดินเท้าออกจากที่พักเพื่อเข้ารับฟังการบรรยาย จากเจ้าหน้าที่ของเขื่อนลำตะคอง

  100_4420

  2

  3
  ถึงเขื่อนลำตะคอง เจ้าหน้าที่ของทางเขื่อน กล่าวต้อนรับ และให้การบรรยายถึงโครงสร้างการบริหารงาน ขอบเขตความรับผิดชอบ

  5

  4

  8
  9 (2)
  ส่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขต 5 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมือง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

  10708389_10203537384928354_875584454_n
  ขอบคุณวิทยากรในการบรรยาย มอบของที่ระลึก

  โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนดี อบรมหลักสูตร "การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น" ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

  โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนดี เพื่อให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น จัดอบรมโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  974689_10203537393488568_1631156294_n

  10668714_10203537392968555_1976741807_n

  10685771_10203537392488543_686221513_o

  10706417_10203537393328564_631959765_n

  10706460_10203537393248562_757013453_n

  10708284_10203537392568545_159180594_n

  10708361_10203537393408566_1115101971_n

  10711417_10203537392528544_1744042549_n

  10714699_10203537393528569_1955324148_n

  โครงการไหว้ครู ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วันที่ 14 สิงหาคม 2557

  โครงการไหว้ครู ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่
  1.”รู้จักกาลเทศะ” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “แต่งการเหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่”
  2.”มีระเบียบวินัย” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “ความตรงต่อเวลา”
  3.”มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “มีความเสียสละ มีน้ำใจและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่”

  10313371_249775058565812_3736183852583318738_n

  10486201_249776638565654_8898203941521406626_n

  10547434_249774791899172_5076295454351503599_n

  10568861_249776508565667_6243889301825240642_n

  10590541_249776731898978_2877840793695740002_n

  10600400_249776255232359_3519646732411624908_n

  10606243_249774821899169_8541131346067163486_n

  ปี 2

  11272_1011635942186766_6770935433081971282_n

  13630_1011643942185966_8799430306208832898_n

  15673_1011637195519974_8038055027904741741_n

  934785_1011643778852649_7775691980481852112_n

  995627_1011638455519848_4012711881348032365_n

  1544479_1011637332186627_1849716921131156989_n

  1555403_1011635258853501_7640386101548012599_n

  1607000_1011639392186421_1193945069230003213_n

  1610781_1011637408853286_4032444778193360745_n

  1795595_1011639138853113_6729961699879373707_n

  1920371_1011643605519333_7288341158965021832_n

  1932206_1011641642186196_895467078647774954_n

  1939933_1011640882186272_4470291608429098946_n

  10299170_1011636028853424_6222984224492439468_n

  10320282_1011639302186430_5667777723930536879_n

  10320282_1011642158852811_7806694986654356699_n

  10325147_1011639748853052_5304270741388247007_n

  10389084_1011640938852933_5951704421673589958_n

  10399452_1011641712186189_4733729599753721050_n

  10403209_1011639865519707_4784508247164724953_n

  10406707_1011640315519662_5287906742797421675_n

  10423870_1011640115519682_9099643420829929834_n

  10433235_1011636198853407_3377607125522050803_n

  10474225_1011635782186782_5292100289330440489_n

  10516675_1011636448853382_1825518134470275557_n

  10534134_1011638525519841_8964099222792584771_n

  10557435_1011639678853059_2181918012579950332_n

  10561556_1011639968853030_8503313180713522611_n

  10561661_1011640052186355_3071113750281577180_n

  10583794_1011641575519536_8813979826798327895_n

  10590540_1011644088852618_9185118977593309182_n

  10599201_1011639255519768_5098286097779068282_n

  10599351_1011642868852740_4370306907267069587_n

  10599576_1011641185519575_8588712959257550140_n

  10599588_1011638685519825_8560690880422969037_n

  10600449_1011640978852929_1473488142741725915_n

  10603320_1011640488852978_5226382435199481140_n

  10603458_1011635692186791_1230507969717862700_n

  10606366_1011639038853123_2537094387551415944_n

  10606528_1011640172186343_37536289705397667_n

  10609485_1011639472186413_4020901692640592396_n

  10609516_1011639075519786_9036675082385072433_n

  10610873_1011639542186406_2611407810794444777_n

  10616418_1011635832186777_3921132153433140146_n

  10616458_1011643892185971_1553996181772499585_n

  10620593_1011641472186213_7992666208483453737_n

  10620694_1011640838852943_7521047309607585994_n