บัณฑิตวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมโยธา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

จากการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสร้างเครือข่ายหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 โดยหารือกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการร่วมจัดโครงการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมโยธา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฯ ครั้งที่ 1

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมโยธา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 1) วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทั้ง 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างสถาบัน เป็นการสร้างความร่วมมือ ด้านงานวิจัย ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ด้านกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยจะพิจารณาเพิ่มจำนวนสถาบันที่ร่วมโครงการมากขึ้นต่อไปในอนาคต

สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0171 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0170 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0169 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0168 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0167 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0166 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0165 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0164 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0163 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0162 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0161 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0160 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0159 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0157 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0158 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0156 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0155 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0154 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0153 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0152 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0151 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0150 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0149 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0148 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0147 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0145 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0146 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0144 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0143 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0142 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0141 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0140 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0139 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0138 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0137 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0136 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0135 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0134 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0133 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0131 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0132 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0130 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0129 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0128 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0127 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0126 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0125 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0124 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0123 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0122 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0121 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0120 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0119 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0118 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0116 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0117 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0115 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0114 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0113 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0112 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0111 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0109 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0110 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0108 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0107 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0106 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0105 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0104 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0103 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0102 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0101 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0100 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0099 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0098 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0097 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0096 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0095 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0094 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0092 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0093 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0091 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0090 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0089 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0088 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0086 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0087 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0085 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0084 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0083 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0082 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0081 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0080 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0079 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0078 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0077 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0076 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0074 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0075 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0073 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0072 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0071 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0070 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0069 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0068 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0067 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0066 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0065 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0064 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0063 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0062 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0061 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0060 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0059 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0058 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0057 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0056 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0054 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0055 สัมมนาเครือข่าย_๑๘๐๒๑๔_0053