หาความน่าจะเป็นแบบ ทวินาม (Binomial)
หาความน่าจะเป็นแบบ ทวินาม (Binomial)
 

• หาความน่าจะเป็นแบบ ทวินาม ตามสูตรคือ b( x ; n, p )
• วิธีใช้ : ป้อนข้อมูลเริ่มต้น 3 ชุด คือ x, n และ p แล้วกดปุ่ม "คำตอบ"

 
1. ป้อนค่าเริ่มต้น 3 ชุด ( x, n , p )
 
x =
n =

p =
2. กดปุ่ม "คำตอบ"  


     
 

by K.Preecha